Werken aan waterlopen

Wens je werken uit te voeren aan onbevaarbare waterlopen van tweede of derde categorie of aan een niet meer geklasseerde waterloop, dan dien je hiervoor een machtiging aan te vragen bij de provincie Oost-Vlaanderen.

Onder werken wordt verstaan:

  • Het aanbrengen van buizen (overwelving);
  • Het verplaatsen van een beek of het aanbrengen van oeverversteviging.

Ga eerst na om welke categorie van waterlopen het gaat.

Meer info hierover en het aanvragen van een machtiging kan via de site van de provincie Oost-Vlaanderen.

Reglement overwelven van baangrachten

Overeenkomstig artikel 3.5.0.2 van het gemeentelijke politiereglement, is het verboden om baangrachten geheel of gedeeltelijk te dempen.

Ook het overwelven of inbuizen van baangrachten die gelegen zijn langs buurtwegen en gemeentewegen wordt beleidsmatig niet toegelaten. Enkel wanneer het om strikt technische redenen nodig is, kan een overwelving worden doorgevoerd maar alleen na het bekomen van een voorafgaande omgevingsvergunning stedenbouw.