Vuurtje stoken

Verbranden van afval: schadelijk voor stoker en buren!

Het verbranden van afval zorgt niet alleen voor rook- en geurhinder, het is ook bijzonder gevaarlijk voor de gezondheid!

Bij verbranding van afval komen dioxines, PAK's, fijn stof en zware metalen vrij. Onderzoek heeft uitgewezen dat 55% van alle dioxine-uitstoot in Vlaanderen is afkomstig van sluikstorten

Deze gevaarlijke stoffen stapelen zich op in lichaamsvetten, waardoor gezondheidsproblemen niet onmiddellijk maar jaren later kunnen voorkomen. Ziekten die het gevolg zijn van de opname van deze stoffen zijn kanker, groeistoornissen, aandoeningen aan lever, maag en darmen.

Het verbranden van afval is bij wet verboden. Bij overtredingen kan hiertegen een proces verbaal opgemaakt worden.

Wat mag je verbranden in haarden of kachels binnenshuis?

 • Aardgas;
 • Stookolie;
 • Steenkool;
 • Onbehandeld droog hout;
 • Houtpellets.

Behandeld hout

Enkel door onbehandeld hout mag je binnenshuis verbranden.

Volgend behandeld houtafval mag nooit verbrand worden:

 • Sloophout;
 • Geverfd of gevernist hout;
 • Geïmpregneerd hout of verduurzaamd hout (herkenbaar aan de lichtgroene kleur);
 • Gebeitst hout;
 • Multiplex;
 • Spaanplaat;
 • ...

Wat mag je verbranden in open lucht?

Er mag volgens de wet geen afval verbrand worden.

Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij het maken van vuur in open lucht mogelijk is:

 1. Het maken van vuur in open lucht in bos- en natuurgebieden, als beheermaatregel wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is. Die activiteit mag pas plaatsvinden als de gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven of als die activiteit als beheermaatregel is opgenomen in een goedgekeurd beheerplan of vergund door het Agentschap voor Natuur en Bos zoals voorzien in het Bosdecreet en het decreet Natuurbehoud.
 2. De verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, als afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is.
 3. De verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van het onderhoud van landschapselementen, als afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is.
 4. De verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen als dat vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is.
 5. Het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een kampvuur.
 6. Het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer.
 7. Het verbranden van dierlijk afval, in overeenstemming met de bepalingen, vermeld in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgewerkte producten. Die activiteit mag pas plaatsvinden met schriftelijke toestemming van de toezichthouder.
 8. Het verbranden van droog brandbaar materiaal, met uitzondering van afvalstoffen, droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische evenementen. Die activiteit mag pas plaatsvinden als de gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven en de activiteit op een afstand van meer dan 100 meter van bewoning plaatsvindt.
 9. De verbranding in open lucht, met uitzondering van afvalstoffen, in het kader van blusoefeningen, uitgevoerd door de brandweer van een gemeente, regio of bedrijf of door de civiele bescherming.

Waar kan je met jouw afval terecht?

Vele afvalsoorten worden wekelijks of tweewekelijks opgehaald met de huis-aan-huisophaling.

Verder kan je met allerlei afval terecht op het recyclagepark.

Voor groenafval bestaan een aantal alternatieven:

Hakselen

De houtsnippers kunnen gebruikt worden als bodembedekker en de structuur van de bodem verbetert er van. Zo hoef je geen dure boomschors aan te kopen om de borders onkruidvrij te houden. Houtsnippers kunnen ook gebruikt worden als brandstof. Er bestaan biomassabranders waarin houtsnippers kunnen gebruikt worden als brandstof!

De aankoop van een hakselaar wordt door IVM voor 10% gesubsidieerd met een maximum van € 80. Maar kopen hoeft niet, tegen een betaalbare prijs kan je een hakselaar huren of je betaalt een uurtje een tuinman mét hakselaar.

Recyclagepark

Met je snoeihout kan je ook op het recyclagepark terecht. Ieder gezin kan jaarlijks 2 m³ gratis aanbrengen. Je betaalt slecht € 1 toegangsgeld. Boven de 2 m³ betalen gezinnen  5/m³.

Takkenwal

Takken kan je ook tussen twee rijen palen stapelen. De takkenwal zal na verloop van tijd composteren zodat je bovenaan nieuw snoeihout kan bijstapelen. De takkenwal vormt een ecologisch element in de tuin: egels, muizen, insecten, ... vinden er een schuilplaats.

Vlechtwerk

Met fijn snoeihout kan je ook een vlechtwerk maken, bijvoorbeeld om borders in de tuin mee af te boorden.

Vragen?

Heb je vragen over het hakselen of verwerken van snoeihout dan kan je raad vragen aan de compostmeesters.

Vanaf maart vind je ze elke 2de zaterdag van de maand op het democomposthoekje van het recyclagepark van 9 uur tot 12 uur.

Onderhoud kachel en schoorsteen

Om voor een goede verbranding en een goede afvoer van de verbrandingsgassen te zorgen, is het belangrijk dat de schoorsteen minstens één keer per jaar wordt gereinigd door een schoorsteenveger.

Hij kan je een attest van reiniging geven.

Meer info via https://omgeving.vlaanderen.be/stook-slim.