Veranderen van familienaam

Maak een afspraak

Jouw naam heeft een officieel karakter. Hij stelt jou, de overheid en anderen in staat om jezelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kan je uitzonderlijk jouw voornaam en familienaam laten wijzigen.

Voorwaarden

Je kan uitzonderlijk jouw familienaam laten wijzigen als:

  • je Belg, erkende vluchteling of staatloze bent;
  • je duidelijk motiveert waarom je de naamsverandering wil;
  • er ernstige redenen zijn;
  • de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring;
  • de gevraagde naam jou of derden niet kan schaden.

Procedure

Je dient jouw aanvraag schriftelijk (niet per mail of fax) in bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie.

Als je kinderen hebt die jouw naam dragen, moet je verduidelijken of je wil dat ook zij van naam veranderen.

Bent je minderjarig, dan moet de aanvraag ingediend worden door jouw ouders (of voogd). Als de aanvraag door één enkele ouder is ingediend, dan zal de andere ouder daarover normaal gezien ingelicht worden.

De procedure duurt gemiddeld tussen de 6 en 12 maanden. Door de naamsverandering ben je verplicht ook jouw identiteitspapieren te vernieuwen.

Wat meebrengen

  • een letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document (bv. een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen);
  • een recent bewijs van verblijfplaats;
  • een bewijs van de Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst;
  • een uittreksel uit het strafregister;
  • een bewijs van betaling van het registratierecht.

Je kan die documenten verkrijgen bij de gemeentediensten.

Kostprijs

Het registratierecht bedraagt 140 euro. Die betaal je wanneer je de naamsverandering aanvraagt.

Regelgeving

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (BS van 10 juli 1987).