Vacatures bij onze partnerorganisaties

Isabellapolder zoekt een polyvalent onderhoudsmedewerker

Contractueel - niveau D - deeltijds

Belangrijkste resultaatgebieden

 • Je belangrijkste resultaatgebied is operationeel beheer van de waterhuishouding binnen de omschrijving van de polder. Dit bestaat hoofdzakelijk uit terreinwerk. Je bedient en onderhoudt de peilregelingsinstallaties. Je volgt de onderhoudswerken aan de waterlopen, polderwegen en patrimonium op die door de aannemer worden uitgevoerd. Je voert zelf kleine onderhoudswerken uit (kleine herstellingen, bosmaaien rond peilinstallaties, ...) en je ziet toe op de goede toestand van de sluizen, duikers, stuwen, roosters, waterlopen, afwateringssystemen, dijken, wegenis, ...
 • Je rapporteert aan en adviseert het polderbestuur (voorgezeten door de dijkgraaf) op technisch gebied.
 • Je adviseert (vanuit je operationele ervaring) onder meer in verband met de watertoets en je werkt mee aan de opmaak van bestekken voor het onderhoud van de waterlopen.
 • Je coördineert de werkzaamheden van de polder. Je doet controle van de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in het poldergebied. Je voert de kleine onderhoudswerken en herstellingswerken uit aan het patrimonium (dijkenbeheer, beheer bomen en aanplantingen).

Voornaamste aanwervingsvoorwaarden 

 • Het gezocht opleidingsniveau is minimaal een 3de graad secundair onderwijs of gelijkwaardig. Houders van een technisch georiënteerd diploma genieten de voorkeur.
 • Burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Bij voorkeur wonen binnen de omschrijving van de polder of aangrenzende gemeente, of bereid zijn zich er te vestigen binnen een redelijke termijn.
 • Slagen voor een bekwaamheidsexamen dat bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte.
 • Houder zijn van een geldig rijbewijs BE.

Gezocht profiel

 • Veelzijdig, communicatief en taalvaardig.
 • Zelfstandige natuur met zin voor initiatief en met een uitermate flexibele ingesteldheid voor taken en werktijden.
 • Basis beheersing van de courante Office-toepassingen.
 • Basiskennis van de wet op de overheidsopdrachten, inzonderheid het uitsturen van de dienstbevelen en nazicht der meetstaten.
 • Affiniteit met de landbouwsector en met de natuur- en milieu gerelateerde aspecten van de functie.

Aanstelling

 • Aanwerving door het bestuur van de polder.
 • Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor een termijn van twee jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

Bezoldiging

Het bruto geïndexeerd halftijds maandsalaris bedraagt minimum 1.108,28 euro en maximum 1.524,95 euro (19 uur in de week) (salarisschaal D1). Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren relevante werkervaring met een maximum van 10 jaar in rekening worden gebracht. Je salaris wordt aangevuld met extralegale voordelen zoals een smartphone en maaltijdcheques. Er wordt een dienstwagen ter beschikking gesteld.

Solliciteren

Stuur je kandidaatstelling/motivatiebrief samen met je CV, een kopie van het vereiste diploma en de behaalde studiebewijzen naar de Noël Neyt, dijkgraaf Isabellapolder.

Kandideren kan per e-mail via noel.neyt@skynet.be tot en met 15 juni 2023.

Welzijnsband Meetjesland zoekt een beleidscoördinator welzijn

Functieomschrijving

De welzijnsvereniging Welzijnsband Meetjesland is een publieke rechtspersoon die als doel heeft de Meetjeslandse besturen te versterken en ondersteunen in hun welzijnsopdracht op het vlak van de realisatie van sociale grondrechten van hun inwoners. We kijken uit naar een beleidscoördinator welzijn, die begeesterd is door de mogelijkheden van het geïntegreerd breed onthaal om onderbescherming effectief aan te pakken.

Je levert, als bruggenbouwer, een belangrijke bijdrage om van dit samenwerkingsverband een echt netwerk te maken dat erin slaagt een unieke meerwaarde te creëren voor alle betrokkenen.

Je takenpakket bestaat uit 2 delen:

1. Coördinator GBO (geïntegreerd breed onthaal)

In deze rol sta je, samen met de stuurgroep GBO, in voor de ontwikkeling van het samenwerkingsverband voor de regio Meetjesland. Dit is de samenwerking tussen de OCMW’s, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW’s) en de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW).

Het doel van dit samenwerkingsverband is:

 • de toegang tot hulp- en dienstverlening te verhogen
 • ervoor te zorgen dat kwetsbare mensen hun sociale rechten volledig uitputten
 • in te zetten op maximale participatie van de doelgroep zelf
 • lokale actoren te ondersteunen bij het outreachend en proactief bereiken van de kwetsbare doelgroep.

Concreet ben je het centraal aanspreekpunt voor basismedewerkers van de kernpartners en organiseer je overleg met de verschillende actoren.
Je volgt nieuwe tendensen en ontwikkelingen op en zoekt naar manieren om de toegankelijkheid van de brede hulpverlenging bij de kernpartners te verhogen.

Je detecteert de noden/behoeften van de doelgroep en formuleert voorstellen om je doelen te bereiken. Je bevordert de participatie van de doelgroep, volgt het beleid op en stuurt de acties bij waar nodig. Je brengt netwerken tot stand en onderhoudt ze actief. Je zoekt naar kansen en mogelijkheden en initieert nieuwe vormen van verbinding, ontmoeting en uitwisseling. Je koppelt regelmatig terug in de eerstelijnszone Oost en West Meetjesland.
Je werkt in het Streekhuis Heldenpark, maar verplaatst je regelmatig op het werkgebied van alle lokale partners in de regio.

2. Coördinator Miriam-project

Het MIRIAM-project is een begeleidingsproject voor alleenstaande moeders die zich in een precaire situatie bevinden. Hierin werken we met een combinatie van individuele en groepsgesprekken met de bedoeling om de autonomie van deze moeders te verbeteren en in te zetten op hun empowerment. In regie van Welzijnsband wordt dit project momenteel uitgerold in Eeklo en Maldegem.

Je stuurt de casemanagers binnen dit project, wie instaan voor de individuele- en groepsbegeleidingen, aan en volgt de jaarlijkse projectrapportage en uitbouw van het project op.

Jobgerelateerde competenties

 • De activiteiten van een team coördineren
 • Projecten coördineren voor: Sociale ontwikkeling
 • Uitwerken of meewerken aan de uitwerking van het lokale ontwikkelingsproject
  Steun bieden aan de partnerorganisaties
 • Informeren en overleggen over de lokale ontwikkelingsstrategieën tijdens professionele ontmoetingen

Persoonsgebonden competenties

 • Analyseren
 • Klantgerichtheid
 • Communiceren
 • Kritisch denken
 • Verantwoordelijkheid
 • Zelfstandigheid

Aanbod

 • 9/10de contract tot 31/12/2023
 • vast loon (aanvangswedde zonder werkervaring 2771,17 EUR bruto per maand B1-B3)
 • aantrekkelijk pakket extralegale voordelen (maaltijdcheques, ecocheques, hospitalisatieverzekering, flexibele werkuren, mogelijkheid tot telewerk en een gunstige verlofregeling)
 • solide werkgever die investeert in zijn werknemers

Plaats tewerkstelling

WELZIJNSBAND MEETJESLAND WV
Oostveldstraat 91 1 9900 EEKLO

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: directie@welzijnsband.be Contact: Mevr. Isabel Pauwels

De selectieprocedure is als volgt: mondelinge proef op basis van een open interview, welke doorgaat op 8 mei 2023 (datum onder voorbehoud)

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen
Sollicitaties tot en met 5 mei 2023