Terrasvergunning

Voor het plaatsen van een horecaterras op het openbaar domein, moet je als uitbater een terrasvergunning aanvragen bij de gemeente. Het betreft de plaatsing van losse tafels en stoelen, parasols,… voor zover deze elementen gemakkelijk weg te nemen zijn en constructief geen geheel vormen.

Bepaalde elementen, zoals in de gevel verankerde zonnetenten, kunnen onderhevig zijn aan de stedenbouwkundige verplichtingen en bijgevolg een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereisen.

Merk op dat het plaatsen van een permanent / gesloten terras op het openbaar domein, bestaande uit een overdekte constructie waarvan alle elementen tot één geheel zijn samengevoegd die op een permanente basis geplaatst worden, niet onder de bepalingen van het terrasreglement vallen. Wie een permanent / gesloten terras wil plaatsen, moet een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aanvragen.

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een terrasvergunning moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 1. Alle uitbatingsvoorwaarden voor een horeca-inrichting, o.m.
  • Correcte registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (als onderneming en vestigingseenheid, inclusief de correcte btw-activiteiten);
  • Drankvergunning;
  • Registratie/erkenning/toelating van het FAVV;
  • Objectieve burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing (indien van toepassing).
 2. Conformiteit met alle stedenbouwkundige voorwaarden en verplichtingen.

 3. Alle voorwaarden uit het gemeentelijk terrasreglement (zie integrale versie).

Procedure

Elke aanvraag om een terras op te stellen is gericht aan het college van burgemeester en schepenen.  De aanvraag kan schriftelijk gebeuren (in twee exemplaren) ofwel digitaal, 60 kalenderdagen voor de voorziene in gebruik name van het terras.

Het aanvraagdossier is samengesteld uit:

 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 • Een grondplan waarop de afmetingen en de oppervlakte van het terras, de breedte van het trottoir en alle eventuele obstakels in de omgeving van een terras zoals bijvoorbeeld bomen, verkeers- of verlichtingspalen, hydranten, straatkolken, … Ook de doorgangen naar opritten, evacuatieroutes, brandweerwegen of garages dienen op het grondplan aangeduid te worden. Met aanduiding van de 1.5 meter obstakelvrije doorgang.
 • Twee duidelijke kleurfoto’s van de plaats waar het terras zou worden opgesteld.
 • Eventueel kleurenfoto’s of documentatie van het terrasmeubilair alsook een omschrijving van het materiaal.
 • Aangeven of je kiest voor een zonnescherm, parasols of windschermen en deze beschrijven.
 • Aangeven of je kiest voor verwarmingselementen en omschrijven welk type je zal plaatsen.

De behandelingstermijn voor een aanvraag begint niet te lopen zolang de aanvraag niet volledig is, met alle vereiste stukken bijgevoegd.

In het kader van de behandeling van de aanvraag wordt er advies ingewonnen bij de diensten mobiliteit, omgeving,  politie en brandweer, agentschap wegen en verkeer (indien gewestweg)  vooraleer de aanvraag voor te leggen aan het schepencollege dat finaal beslist al dan niet toelating of toelating onder voorwaarden te verlenen.

Indien er toelating wordt verleend, wordt er tevens een plaatsbeschrijving opgemaakt van de voorziene terraslocatie op het gedeelte openbaar domein.

Regelgeving