Standplaats op kermis aanvragen

Voor een standplaats op de openbare kermis moet je jou kandidaat stellen bij de gemeente. Je kan een standplaats aanvragen voor:

 • een abonnement;
 • of voor de duur van de kermis (‘blauwe zone’).

Een standplaats wordt toegewezen na bekendmaking van een vacature. Indien er kort (15 dagen) voor de opening een plaats vrijkomt, kan er gewerkt worden met spoedprocedure.

Een abonnement is de algemene regel en wordt toegewezen als je 3 jaar na elkaar eenzelfde standplaats in de abonnementszone hebt ingenomen.

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een standplaats op de openbare kermis moet je in het bezit zijn van volgende machtiging:

 • Voor de uitbating van een kermisattractie of kermisgastronomie met bediening aan tafel: een machtiging als werkgever tot het uitoefenen van kermisactiviteiten.
 • Voor de uitbating van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel: een machtiging als werkgever voor het uitoefenen van ambulante activiteiten.

Deze machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.

Meer info: https://economie.fgov.be/nl/search?search_api_fulltext=ondernemingsloket.

Procedure

Je stelt jouw kandidatuur, volgens de bepalingen die zijn opgenomen in de vacature en het gemeentelijk kermisreglement. Bij jouw kandidatuur voeg je volgende documenten

 • een kopie van jouw machtiging;
 • een kopie van jouw e-ID;
 • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (bewijs van een geldige dekking);
 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking);
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing);
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing);
 • voor attracties met aandrijving: een risicoanalyse, opstellingsinspectie (controlefiche na montage), het bewijs van periodiek nazicht en onderhoudsinspectie;
 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing);
 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing);
 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing).

Je kan de aanvraag indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs
 • per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs)

gericht aan de gemeente t.a.v. het college van burgemeester en schepenen.

De gemeente beslist over de toekenning van de standplaats aan de hand van één of meerdere criteria:

 • de aard van de attractie of van de vestiging;
 • de technische specificaties;
 • de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging;
 • de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging;
 • de deskundigheid van de uitbater, de aangestelde verantwoordelijken en het personeel;
 • de nuttige ervaring;
 • de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat.

Geldigheidsduur

 • Geldigheidsduur van een abonnement:
  • Een abonnement word je toegewezen na een ononderbroken periode van 3 jaar op dezelfde plaats op dezelfde kermis in de zone ‘abonnementen’.
  • Het abonnement heeft een duurtijd van 5 jaar en wordt na afloop stilzwijgend verlengd.
 • Geldigheidsduur voor de duur van de kermis:
  • De standplaats in de ‘blauwe zone’ is geldig voor de duur van de kermis.

Kostprijs

De aanvraag voor een standplaats is gratis.

De kostprijs voor de standplaats/stroomverbruik is bepaald in het gemeentelijk retributiereglement.

Regelgeving

Reglementen

Uittreksel gemeenteraad 22 december 2005 van het retributiereglement voor het gebruik van foorkasten op het openbaar domein.

Retributiereglement foorkasten.pdf463,4 Kb(pdf)

Tijdens de gemeenteraad van 24 april 2008 werd het reglement met betrekking tot de organisatie van kermisactiviteiten op openbare kermissen goedgekeurd

Reglement met betrekking tot de organisatie van kermisactiviteiten op openbare kermissen.pdf926,5 Kb(pdf)