Privacyverklaring

Het gemeente- en het OCMW-bestuur van Sint-Laureins respecteren jouw privacy.

Om als lokaal bestuur en OCMW een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens.

Daarom behandelen we persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk en volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als 'AVG of 'GDPR').

Wie zijn we?

Gemeente Sint-Laureins, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins.

OCMW Sint-Laureins, Rommelsweg 12, 9980 Sint-Laureins.

Voor specifieke vragen rond privacy of bescherming van jouw persoonsgegevens stuur je een mail naar privacy@sint-laureins.be.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee het gemeente- en het OCMW-bestuur je kan herkennen, rechtstreeks of onrechtstreeks. Met jouw naam of rijksregisternummer weten we onmiddellijk dat jij het bent, maar ook met een combinatie van je adres, leeftijd en geslacht kunnen we je herkennen.

Persoonsgegevens zijn dus alle gegevens die we op één of andere manier aan jou kunnen koppelen, zoals e-mailadres, telefoonnummer, ... .

Als je gebruikmaakt van diensten of producten van gemeente en/of OCMW Sint-Laureins dan hebben we geregeld jouw persoonsgegevens nodig. Die bezorg je ons bijvoorbeeld via een e-mail, een online formulier op onze website, per telefoon, ... Soms krijgen we die gegevens van andere overheden.

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

 • Om een wettelijke verplichting na te komen;
  • Bijvoorbeeld: wij melden jouw nieuwe adres aan het rijksregister als je verhuist;
 • Voor de goede vervulling van de taak van het lokaal bestuur;
  • Bijvoorbeeld: wij sturen een brochure naar alle 65-plussers om ons aanbod van ondersteunende diensten bekend te maken;
 • Wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven;
  • Bijvoorbeeld: je geeft expliciet aan dat we een nieuwsbrief mogen sturen naar jouw e-mailadres bij het inschrijven voor een activiteit;
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou;
  • Bijvoorbeeld: je schrijft je in voor een activiteit, dan kunnen we jouw gegevens verwerken om die activiteit te kunnen organiseren;
 • Om een ernstige bedreiging voor jouw gezondheid te bestrijden;
  • Bijvoorbeeld: wij geven belangrijke medische gegevens mee aan de ambulanciers wanneer ze een bewoners van het woonzorgcentrum komen ophalen.

Proportionaliteit

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig zijn en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

Doorgifte

Wij geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is of met jouw expliciete toestemming.

Wij geven alleen je gegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie indien er voldoende garanties zijn dat men daar minstens even zorgvuldig omgaat met jouw gegevens als wijzelf.

Protocollen

Wanneer wij persoonsgegevens (elektronisch) uitwisselen met andere publiekrechtelijke instanties, dan leggen wij het afsprakenkader omtrent deze verwerking vast in een protocol. Dit afsprakenkader heeft onder andere betrekking op de doeleinden en rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging van de persoonsgegevens.

 • Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Aquaflanders naar gemeente Sint-Laureins

Protocol Aquaflanders en gemeentelijke rioolbeheerder.pdf965 Kb(pdf)

 • Protocol en addendum ter omkadering van de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het Agentschap Justitie en Handhaving en gemeente Sint-Laureins in het kader van de toegang tot het Vlaams handhavingsplatform

Protocol Vlaams Handhavingsplatform.pdf513,3 Kb(pdf)

Addendum protocol Vlaams Handhavingsplatform.pdf401,7 Kb(pdf)

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden jouw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden jouw gegevens steeds geanonimiseerd.

Rechten

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

 • Recht op informatie en inzage:
  • je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kunt hierover verdere toelichtingen krijgen.
 • Recht op correctie:
  • als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren.
 • Recht op bezwaar:
  • je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn.
 • Recht om vergeten te worden:
  • je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen. Uiteraard zijn wij als overheid gebonden aan vele (archief)wetten en zal er in vele gevallen geen gevolg kunnen gegeven worden aan een verzoek tot verwijdering. Zo kan kan je uiteraard niet vragen om geschrapt te worden uit het strafregister, maar ook niet uit de boekhouding of postregistratie.

Zolang aan één van bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je gegevens niet meer te gebruiken.

Uitoefenen rechten

Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan heb jij als burger verschillende rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot deze gegevens. Deze pagina legt uit op welke manier je deze rechten in de praktijk kan uitoefenen. Om de verschillende soorten verzoeken te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat niemand anders dan jijzelf deze rechten kan uitoefenen werd hiervoor een formulier opgemaakt. We raden je aan om eerst de informatie op deze pagina door te nemen vooraleer je het formulier invult en opstuurt, zodanig dat wij jouw verzoek vlot kunnen behandelen. Indien je hulp nodig heeft bij het invullen of bezorgen van het formulier, kan je ons steeds contacteren.

Hoe het formulier bezorgen?

Je kan ons het ingevulde formulier op verschillende manieren bezorgen. Elke manier van bezorgen is gekoppeld aan eigen voorschriften, om ervoor te zorgen dat wij voldoende zekerheid hebben over jouw identiteit. Lees deze dus goed door vooraleer je ons het formulier bezorgt.

Elektronisch, via e-mail
Je kan het formulier digitaal invullen en het ons bezorgen via privacy@sint-laureins.be.

 • Indien je jouw inzagerecht wenst uit te oefenen en ervoor kiest om de kopie van jouw gegevens op papier te ontvangen op jouw postadres of deze af te halen aan de dienst P&O, hoef je geen extra actie te ondernemen.
 • Indien je jouw inzagerecht wenst uit te oefenen en ervoor kiest om de kopie van jouw gegevens elektronisch te ontvangen, of indien je een ander recht dan het inzagerecht wenst uit te oefenen, dien je het formulier elektronisch te ondertekenen met het certificaat op jouw e-ID. Klik hier voor meer informatie over het elektronisch ondertekenen.

Op papier, bij de dienst P&O
Je kan het ingevulde en ondertekende formulier overhandigen bij de dienst P&O tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Breng een identiteitsbewijs (e-ID, rijbewijs …) mee, zodanig dat de medewerker jouw identiteit kan vaststellen.

Op papier, met de post
Je kan het ingevulde en ondertekende formulier ons met de post bezorgen of het zelf in de brievenbus van het gemeentehuis deponeren.

 • Indien je jouw inzagerecht wenst uit te oefenen en ervoor kiest om de kopie van je gegevens op papier te ontvangen op jouw postadres of deze af te halen in het gemeentehuis, hoef je geen kopie van een identiteitsbewijs in te sluiten.
 • Indien je jouw inzagerecht wenst uit te oefenen en ervoor kiest om de kopie van je gegevens elektronisch te ontvangen, of indien je een ander recht dan het inzagerecht wenst uit te oefenen, dien je een kopie van de voorkant van een identiteitsbewijs (e-ID, rijbewijs …) in te sluiten.

Formulier uitoefening rechten.pdf891,4 Kb(pdf)

Specifieke verwerkingen

Je kan uiteraard, zoals hierboven beschreven, je rechten uitoefenen met betrekking tot onderstaande verwerkingen.

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.

Cookies en tracking

Wij maken op onze website gebruik van cookies en verwante technieken. Je vindt alle informatie hierover in ons cookiebeleid: cookies.

In de cookie-instellingen kan je per type cookie toestemming geven of weigeren.

Data mining

Wij doen niet aan data mining.

Nieuwsbrieven

We sturen verschillende soorten nieuwsbrieven vanuit onze diensten. Indien je hierop inschreef of gekend bent als klant bij één van onze diensten, ontvang je deze nieuwsbrieven.

Wens je een bepaalde soort nieuwsbrief niet meer te ontvangen, dan kan je uitschrijven door te klikken op de uitschrijflink onderaan in de nieuwsbrief of via de website: uitschrijven nieuwsbrief.

Beeldmateriaal

Bij de activiteiten die wij als gemeentebestuur en OCMW organiseren maken we vaak foto's en video's. Dit beeldmateriaal gebruiken wij om promotie te maken voor het lokaal bestuur en haar activiteiten onder andere in ons gemeenteblad, op onze website, via onze sociale media, ... . Wij respecteren jouw recht op afbeelding en engageren ons om je bij elke activiteit duidelijk in te lichten over het beeldmateriaal dat er plaatse wordt gebruikt.

Bij het maken en publiceren van gericht beeldmateriaal zullen we je op voorhand om je toestemming vragen.

Onze fotograaf beperkt zich zoveel mogelijk tot overzichtfoto's en sfeerbeelden. Voor dit soort beeldmateriaal gaan wij uit van je impliciete toestemming, zowel voor het maken als voor de publicatie. Stel dat je herkenbaar bent op een dergelijke foto of video, dan mag je ons vragen om deze te verwijderen.

Onze fotograaf zal soms ook gericht beeldmateriaal maken. Hieronder verstaan we beeldmateriaal waarin je het hoofdonderwerp bent, waarbij je poseert of waarbij je één of enkele personen worden uitgelicht. Zowel voor het maken als voor het publiceren van dit soort foto's of video's zullen wij altijd jouw expliciete toestemming vragen. Waar mogelijk doen wij dit op voorhand en schriftelijk. In andere gevallen zal onze fotograaf je aanspreken. Je kan de aparte toestemming op elk moment intrekken.

Sociale media

Het gemeente- en OCMW-bestuur maken gebruik van verschillende communicatiemiddelen om in contact te treden met haar inwoners. We zijn onder ander actief op Facebook en Instagram.

Indien je via deze kanalen met ons contact opneemt in een privébericht (bijvoorbeeld om iets te melden of een vraag te stellen), dan worden jouw persoonsgegevens daarbij verwerkt. Wij gebruiken die gegevens enkel op je verder te helpen of aan je verzoek een gevolg te geven. Na afhandeling van jouw verzoek worden deze berichten door ons bewaard.

Indien je reageert op onze publieke berichten of berichten die je leuk vindt of deelt, dan zijn deze gegevens voor anderen zichtbaar. Deze publieke gegevens worden bewaard en zijn zichtbaar zolang deze niet door jou verwijderd worden.

Jouw persoonsgegevens worden als gebruiker van sociale media ook verwerkt door het sociale mediaplatform in kwestie. Het lokaal bestuur heeft zelf geen controle over de verdere verwerking van jouw persoonsgegevens door deze platformen. Op die verwerking zijn de privacyverklaringen van de sociale mediaplatformen van toepassing.

Contactgegevens

Heb je vragen, opmerkingen of klachten? Laat het ons weten:

Bent je ontevreden met de behandeling van jouw verzoek of ben je van mening dat de behandeling van jouw persoonsgegevens een inbreuk maakt op de privacywetgeving, dan kun je een klacht neerleggen bij de toezichthoudende autoriteiten.

De Vlaamse Toezichtcommissie kan je bereiken per e-mail op contact@toezichtcommissie.be of per brief aan Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. Volg de juiste procedure om een klacht in te dienen.

De Gegevensbeschermingsautoriteit kan je bereiken per e-mail op contact@apd-gba.be of per brief aan Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Volg de juiste procedure om een klacht in te dienen of om bemiddeling te vragen.