Natuurvergunning

Een natuurvergunning is vereist voor het wijzigen van:

 1. Vegetatie
 2. Kleine landschapselementen

Vegetatie

Hieronder wordt verstaan elke natuurlijk en halfnatuurlijke begroeiing met alle spontaan gevestigde kruid-, struweel- en bosbegroeiingen.

De meest typerende vormen van vegetatie zijn:

 • Bossen;
 • Moerassen;
 • Rietvelden;
 • Historisch permanent grasland;
 • Duinbegroeiing;
 • Heiden;
 • Slikken;
 • Schorren
 • ...

Kleine landschapselementen

Dit staat voor lijn- of puntvormige elementen in het landschap zoals bermen, dijken, alleenstaande bomen, knotbomen, bomenrijen, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, bosjes, bronnen, (veedrink-)poelen, grachten, ...

Wijzigen

Onder wijzigingen wordt verstaan het afbranden, vernietigen of beschadigen (mechanisch of chemisch), het wijzigen van het reliƫf, het wijzigingen van de waterhuishouding (o.a. door drainage), het uitgraven, verbreden, rechttrekken of dichten van stilstaande waters, poelen of waterlopen, het rooien van bomen of houtachtige beplantingen (houtkanten, hagen, ...), ....

Wanneer is een vergunning vereist?

De natuurvergunningsplicht voor het wijzigen van vegetatie is van toepassing in volgende gebieden:

 • De groene bestemmingen op het gewestplan: groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden.
 • De geel-groene bestemmingen op het gewestplan: valleigebieden, brongebieden, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of bijzonder waarde.
 • De internationale beschermde gebieden: EU-Habitatrichtlijngebieden, EU-Vogelrichtlijngebieden, Ramsargebieden.

Wat het wijzigen van kleine landschapselementen betreft, heb je niet alleen in de hierboven vermelde gebieden een natuurvergunning nodig maar ook in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en in de gebieden van het IVON.

Meer info over het wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen.

Een natuurvergunning digitaal aanvragen.

Bomen kappen

Voor het kappen van bomen (solitaire bomen, in rijverband of in bosverband) heb je veelal een omgevingsvergunning nodig.

Vraag dit altijd eerst na bij de dienst Omgeving of volg het beslissingsdiagram dat je terugvindt op de site van Het Agentschap Natuur en Bos.

Een vergunning digitaal aanvragen.

Handleiding vergunningsaanvraag vellen bomen.pdf1,1 Mb(pdf)

Lijst van streekeigen boom- en struiksoorten

Tijdens het schepencollege van 6 juni 2014 werd de lijst met streekeigen boom- en struiksoorten aangepast:

Lijst streekeigen soorten 2023.pdf360,3 Kb(pdf)