Meldingen en klachten

Meldingen

Wil je een probleem melden, een bepaalde situatie, overlast, ... zoals een kapot wegdek, wateroverlast, onderhoud van het openbaar groen, problemen met de huisvuilophaling, sluikstorten, ... ?

Of heb je een suggestie over de dienstverlening van de gemeente en het OCMW?

Geef je melding door via het elektronisch meldingsformulier.

Online iets melden

De melding moet gaan over iets waarvoor de gemeentediensten verantwoordelijk zijn.

Een aantal meldingen worden door andere organisaties verholpen. Je neemt best contact op bij deze organisaties via onderstaande linken:

Klachten

Iedereen heeft het recht om klacht in te dienen bij het lokaal bestuur.

Een klacht kan bijvoorbeeld zijn dat je ontevreden bent over een (al dan niet) verrichte handeling of prestatie.

Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk ingediend worden. Schriftelijk kan je een klacht per brief indienen of via het elektronisch klachtenformulier op de website.

Klacht melden

Reglementen

Tijdens de gemeenteraad van 17 maart 2022 werd het 'klachtenreglement lokaal bestuur Sint-Laureins goedgekeurd'. Dit reglement treedt in werking op 18 maart 2022.

Publicatiedatum: 18 maart 2022.

Klachtenreglement lokaal bestuur Sint-Laureins.pdf684,5 Kb(pdf)

Bijlage 1 procesbeschrijving klachtenbehandeling lokaal bestuur Sint-Laureins.pdf753,6 Kb(pdf)