Maaiwerken langs waterlopen

Vanaf 15 mei start de Vlaamse Waterweg de maaiwerken langs de bevaarbare waterlopen opnieuw op.

Om de natuur te beschermen, maait de Vlaamse waterweg de bermen slechts op bepaalde momenten van het jaar zoals vastgelegd in het Bermbesluit, d.w.z. dat er in principe tijdens de eerste maaibeurt gemaaid wordt vanaf 15 juni t.e.m 31 juli en tijdens de tweede maaibeurt vanaf 15 september t.e.m. 31 oktober.

Voor de meeste waterlopen in beheer bij de Vlaamse Waterweg zijn er bermbeheerplannen opgemaakt in samenspraak met het agentschap voor Natuur en bos. Dan gelden er andere voorwaarden/termijnen dan vooropgesteld in het bermbesluit. Bij de opmaak van zo een bermbeheersplan wordt zone per zone de aanwezige fauna en flora ge├»nventariseerd en op basis daarvan wordt dan de meest ecologische periode(s) voor het maaien vastgelegd. In heel veel zones maaien we daardoor reeds vroeger dan 15 juni, zo vermijden we tevens dat de bermen overal gelijktijdig moeten gemaaid worden en spreidt dit de werklast bij de aannemers. 

Wegbermbeheer

Wegbermen zijn kleine stukjes natuur aan de kant van de weg die beheerd worden door het lokaal bestuur. Om tal van planten tot bloei te kunnen laten komen en zaden te vormen worden de wegbermen pas na 15 juni voor de eerste keer gemaaid. Een eventuele tweede maaibeurt gebeurt pas na 15 september.

Er wordt soms wel vroeger ter hoogte van kruispunten geklepeld in functie van de verkeersveiligheid.

Wie een stuk berm wil maaien of hooien moest dit tegen ten laatste 15 mei 2024 doorgeven aan de milieudienst. Wie geen aanvraag deed, en dus ook geen goedkeuring kreeg van de gemeente, heeft niet het recht om maaibeheer te doen op het openbaar domein. 

Gepubliceerd op woensdag 15 mei 2024 om 09:00