Kleine landschapselementen

Online aanvragen

Maak een afspraak

Als particulier of landbouwer kan je een gemeentelijke subsidie aanvragen voor de aanplanting van hoogstammige fruitbomen, een bomenrij, een houtkant, haag of haagkant.

Voorwaarden

  • Het plantgoed dient streekeigen te zijn: de streekeigen soorten zijn opgelijst in het subsidiereglement;
  • De subsidie kan enkel aangevraagd worden in de volgende bestemmingsgebieden: agrarisch gebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied, natuurgebied of parkgebied. Vraag dus eerst inlichtingen bij de dienst Milieu of Stedenbouw voor je start met het aanplanten;
  • De aanplanting dient te gebeuren in het open landschap langs perceelsranden, op weiden en akkers en op dijken. We willen voornamelijk het mooie landschap van onze gemeente verder vorm geven met nieuwe aanplantingen. Bovendien hebben nieuwe bomenrijen, hoogstamboomgaarden, hagen of houtkanten ook een meerwaarde voor vogels, insecten en zoogdieren. Op die manier wil de gemeente de landschappelijke en ecologische waarde van het buitengebied verhogen.

Land- of tuinbouwers in hoofdberoep of bijberoep kunnen geen aanspraak maken op een subsidie voor de aanplanting op hun erven, wel langs perceelsranden, weiden, akkers en dijken zoals hierboven omschreven.

Aanplantingen in de wegberm gelegen naast een openbare weg komen niet in aanmerking

  • Het plantgoed dient te worden aangeplant in de periode  van 1 november tot en met 31 maart.

De subsidieaanvraag dient te gebeuren voor de aanplanting!

  • Na voorlopige goedkeuring kan je overgaan tot aanplanten. Na de werken worden de facturen overgemaakt met de aanvraag tot uitbetaling.

Bedrag

De subsidie bestaat uit 75% van de aankoopprijs op de factuur met een maximum van 200 euro per aanvrager per kalenderjaar.

Wanneer je niet-bewortelde poten plant voor de groei van knotwilgen, dan ontvang je 4 euro per boom (zonder factuur).

Reglementen

Subsidiereglement kleine landschapelementen.pdf57 Kb(pdf)