Elektronische vreemdelingenkaart

Maak een afspraak voor een aangifte lang verblijf

Maak een afspraak voor een aangifte kort verblijf

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Er zijn 11 types vreemdelingenkaarten:

 • A-kaart beperkt verblijf: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur;
 • B-kaart onbeperkt verblijft: bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur;
 • K-kaart vestiging: verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf;
 • L-kaart: EU-langdurig ingezetene;
 • EU-kaart: inschrijving - artikel 8 RL2004/38/EG
 • EU+-kaart: duurzaam verblijf - artikel 8 RL2004/38/EG
 • F-kaart: familielid EU art. 10 RL2004/38/EG
 • F+-kaart: familielid EU art. 20 RL2004/38/EG
 • H-kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer
 • M-kaart: artikel 50 VEU
 • N-kaart: artikel 50 VEU-grensarbeider

De pasfoto die je meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat je gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Je kan ook tijdens jouw aanvraag een gratis geldige pasfoto laten nemen door één van de medewerkers van de dienst Burgerzaken.

Procedure

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart is verschillend naargelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

 • Je kan jouw elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij jouw gemeentebestuur.
 • Een drietal weken na de aanvraag zal je de pin- en pukcode ontvangen waarna je de elektronische vreemdelingenkaart kan ophalen. Neem de codes mee om jouw kaart te activeren.

Wat meebrengen

 • je huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart;
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's;
 • je kan ook tijdens jouw aanvraag een gratis geldige pasfoto laten nemen door één van de medewerkers van de dienst Burgerzaken;
 • bij de activering van de kaart: de brief met jouw pincode en pukcode.

Kostprijs

 • 24,60 euro
 • Spoed procedure: 121,40 euro

Regelgeving

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

 • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen;
 • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
 • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
 • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.