Deontologische code

De deontologische code geeft de kernwaarden weer in onze gemeentelijke organisatie en wordt vertaald in gedragsregels. De gedragscode heeft tot doel een richtnorm aan te bieden bij het streven naar een zo goed mogelijke invulling van de missie. Deze missie luidt als volgt :

“Het managementteam schaart zich achter de democratische uitoefening van de gemeentelijke bevoegdheden door op een loyale, integere, klantvriendelijke en professionele wijze zorgvuldig de gemeentelijke taken en opdrachten uit te voeren. Op beleidsvlak is zij een ondersteunende partner zijn van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Het team ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, alsook de interne communicatie”.

De deontologische code van het personeel heeft als doelstellingen:

  • Het aanbieden van een geheel van ethische en professionele gedragsregels die de personeelsleden in de uitoefening van hun functie moeten in acht nemen.
  • Het ethische en professioneel gedrag van de personeelsleden te stimuleren en te normeren om aldus bij te dragen aan de kwalitatieve verbetering van de werking van het gemeentebestuur Sint-Laureins.

Het gemeentedecreet bepaalt reeds een aantal deontologische rechten en plichten voor de personeelsleden. Zij:

  • Oefenen hun ambt op een loyale en correcte wijze
  • Respecteren de persoonlijke waardigheden van iedereen.
  • Hebben spreekrecht ten aanzien van derden met betrekking tot de feiten waarvan zij kennis hebben uit hoofde van hun ambt.
  • Behandelen de gebruikers van hun dienst welwillend en zonder enige discriminatie.
  • Mogen, zelfs buiten hun ambt, noch rechtstreeks noch via een tussenpersoon, giften, beloningen of enig ander voordeel dat verband houdt met het ambt, vragen, eisen of aannemen.
  • Oefenen geen activiteiten uit die onverenigbaar zijn met de waardigheid van het ambt.

Voor wie is de code bestemd?

De code is van toepassing op alle personeelsleden van het gemeentebestuur Sint-Laureins, ongeacht hun statuut, hun graad, rang of functie.

Inhoud van de code

De deontologische code gaat in de eerste plaats over de waarden en normen die de organisatie dragen en die door de leden van de organisatie beleefd worden.

Deontologische code gemeentepersoneel

Deontologische code gemeentepersoneel.pdf310,8 Kb(pdf)

Deontologische code OCMW-personeel

Deontologische code OCMW-personeel.pdf210,6 Kb(pdf)