De Vlaamse huursubsidie

Als je een bescheiden inkomen hebt en je verhuist naar een nieuwe huurwoning, dan kan je mogelijk een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid, een tegemoetkoming in de huurprijs.

Je komt alleen in aanmerking als je verhuisd bent:

 • Je bent verhuisd naar een woning van een sociaal verhuurkantoor.
 • Je bent verhuisd van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt.
 • Je was dakloos en betrekt nu een huurwoning.

Verhuis je naar een sociale woning die je huurt van een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), gemeente of OCMW, dan kom je niet in aanmerking voor de huursubsidie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een huursubsidie, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Onderstaande voorwaarden gelden vanaf 1 mei 2019.

Inkomen

Wonen in Vlaanderen kijkt naar het gezamenlijke jaarinkomen van jouw huishouden van het recentste jaar waarop uw aanslagbiljet betrekking heeft. Dat is de som van de volgende inkomsten van alle inwonende gezinsleden:

 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen en de afzonderlijk belastbare inkomsten;
 • Het leefloon;
 • De inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT)
  • Vanaf 1 januari 2021 is er een vrijstelling (geheel of gedeeltelijk) mogelijk voor het inkomen van gezinsleden met een erkende handicap (1e, 2e en 3e graad van de kandidaat-huurder), ongeacht of ze de inkomensvervangende tegemoetkoming genieten.
 • De van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Het gezamenlijk jaarinkomen is maximaal:

 • 28.105 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste;
 • 30.460 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap;
 • 42.156 euro, te verhogen met 2.356 euro per persoon ten laste, voor alle andere gevallen.

De maximale inkomensgrenzen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

Er kan geen rekening gehouden worden met jouw actuele inkomen bij de controle of je voldoet aan het maximuminkomen.

Een persoon ten laste is:

 • Elk kind dat bij de kandidaat-huurder gedomicilieerd is en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag of wezenbijslag wordt uitbetaald;
 • Het kind van de kandidaat-huurder dat niet gedomicilieerd is bij hem, maar op regelmatige basis bij hem verblijft en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald;
 • Elke persoon die beschouwd wordt als ernstig gehandicapt of die op het ogenblik waarop hij met pensioen ging, beschouwd werd als ernstig gehandicapt.

Opgelet: wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.

Indien nodig moet je zelf volgende attesten bezorgen aan Wonen in Vlaanderen:

 • Attest kinderbijslag voor inwonende meerderjarige kinderen;
 • Bewijs co-ouderschap voor kinderen die niet bij jou zijn gedomicilieerd maar wel op regelmatige basis bij jou verblijven;
 • Attestering van een erkende handicap.

Eigendom

Je mag geen woning in volledige eigendom of vruchtgebruik hebben. Een volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht of opstal wordt evenmin toegelaten.

Hierop zijn wel enkele uitzonderingen:

 • De woning is maximaal 2 maanden voor de aanvraagdatum onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en moest daardoor ontruimd worden;
 • De woning ligt in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet toegelaten is.

Woning die je verlaat

De woning die je verlaat moet voldoen aan een van deze voorwaarden:

 • De woning moet in het Vlaamse Gewest liggen.
 • De woning is onbewoonbaar: De bewoner moet in de woning wonen op de datum dat een woningcontroleur de onbewoonbaarheid vaststelt in een zogenaamd ‘omstandig verslag’. De bewoner kan na de verhuis de tegemoetkoming vragen op basis van dat omstandig verslag.
 • De woning is ongeschikt of overbewoond (te klein voor het aantal bewoners): De bewoner moet in de woning wonen op de datum dat hij bij de burgemeester een gemotiveerd verzoek indient om de woning ongeschikt of overbewoond te verklaren. Tijdens de periode van coronavirusmaatregelen geldt wel een afwijkende procedure:
  • De bewoner kan na de verhuis de tegemoetkoming vragen op basis van het gemotiveerde verzoek. De burgemeester moet de woning nadien wel nog ongeschikt of overbewoond verklaren, maar dit mag dus uitzonderlijk na de verhuis van de bewoner gebeuren.
  • In functie van de tegemoetkoming in de huurprijs geldt de datum van het gemotiveerd verzoek dan als datum van de ongeschikt- of overbewoondverklaring.
  • Als er binnen 3 maanden na opheffing van de coronamaatregelen geen conformiteitsonderzoek kan doorgaan en de burgemeester daardoor de woning niet ongeschikt of overbewoond kan verklaren, dan gaat Wonen in Vlaanderen ervan uit dat het gemotiveerd verzoek gegrond was en wordt de woning dus in het kader van de aangevraagde huursubsidie als ongeschikt of overbewoond beschouwd.
 • Het pand is niet hoofdzakelijk bestemd voor bewoning, bv. een garage of loods, en een controleur van Wonen in Vlaanderen heeft er een gezondheids- of veiligheidsrisico vastgesteld.
 • De woning ligt op een vergunde camping en was al sinds 2001 uw hoofdverblijfplaats.
 • De woning is gesloopt.
 • Jij of een inwonend gezinslid is minstens 65 jaar of heeft een ernstige handicap, de woning ligt in het Vlaamse Gewest en is niet aangepast aan de fysieke toestand van de bewoner(s).

Let op: Er gelden GEEN voorwaarden voor de woning die je verlaat:

 • Als je verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor (SVK);
 • Of als je van het OCMW een installatiepremie of verhoging van het leefloon hebt ontvangen voor een woning nadat je een tijd dak- of thuisloos bent geweest (bijvoorbeeld als erkende vluchteling).

Nieuwe huurwoning

 • De nieuwe woning moet in het Vlaamse Gewest liggen.
 • De woning mag geen gesubsidieerde sociale huurwoning zijn die je huurt van een sociale huisvestingsmaatschappij (shm), gemeente of OCMW (mag wel een woning van een sociaal verhuurkantoor zijn).
 • De woning mag geen ernstige gebreken, veiligheids- of gezondheidsrisico’s vertonen. De woning moet voldoen aan de rookmeldersverplichting.
 • De woning moet aangepast zijn aan het aantal gezinsleden (geen overbewoning).
 • Als jij of een inwonend gezinslid op de aanvraagdatum minstens 65 jaar is of een ernstige handicap heeft, moet de woning aangepast zijn aan deze fysieke toestand.

De huur die je maandelijks betaalt mag niet hoger zijn dan de maximale huurprijs. Voor dat maximum is er een onderscheid tussen tussen zelfstandige woningen en kamers. Een zelfstandige woning beschikt over een eigen keuken, een eigen WC én een eigen badkamer.

Wonen in Vlaanderen kijkt naar de basishuurprijs zoals vermeld in het huurcontract, zonder bijkomende kosten. Als jouw huurcontract al minstens één jaar loopt op de aanvraagdatum, zal de huurprijs die vermeld staat in het contract automatisch geïndexeerd worden. Het is deze geïndexeerde huurprijs die vergeleken zal worden met de maximale huurprijs.

 • De maximale huurprijs (zonder bijkomende kosten) voor een zelfstandige woning mag niet hoger zijn dan 618,25 euro
 • De maximale huurprijs (zonder bijkomende kosten) voor een kamer mag niet hoger zijn dan 494,60 euro

Daar mag je 20% bijtellen per persoon ten laste (kind of persoon met een erkende handicap), tot een maximale verhoging van 50% (max. bereikt vanaf 3 personen).

Opgelet: wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.

Hieronder vind je een overzicht van de maximale huurprijs (in euro) in de verschillende situaties (geldig vanaf 1 januari 2021):

woning0 personen ten laste1 persoon ten laste2 personen ten laste3 of meer personen ten laste
zelfstandige woning

718,25

861,90

1.005,55

1.077,38

zelfstandige woning in een gemeente met verhoging

790,08

948,10

1.106,12

1.185,12

kamer

574,60

689,52

804,44

861,90

kamer in een gemeente met verhoging

632,06

758,48

884,90

948,09

Inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij

Als je de huursubsidie aanvraagt, moet je jou verplicht inschrijven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning, bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) die werkzaam is in de gemeente waar je woont. Je moet jou inschrijven ten laatste 9 maanden na de aanvraag voor een huursubsidie.

Uitzondering: je hoeft niet ingeschreven te zijn bij een SHM:

 • Als je als huurder op de aanvraagdatum minstens 65 jaar oud of ernstig gehandicapt bent, en je verhuist van een woning die niet aangepast is aan jouw fysieke mogelijkheden naar een woning die wel aangepast is;
 • Als je verhuist naar een assistentiewoning;
 • Als je verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor.

Alle voorwaarden voor de huursubsidie lees je op de website van Wonen in Vlaanderen.

Procedure

Je doet jouw aanvraag nadat je verhuisd bent. Je kan de huursubsidie ten laatste 9 maanden na de aanvang van het huurcontract aanvragen.

Als je een woning huurt van een sociaal verhuurkantoor (SVK), kan je ook na 9 maanden nog een aanvraag indienen. Maar opgelet: als jouw huurcontract al minstens één jaar loopt op de aanvraagdatum, zal de huurprijs die vermeld staat in dit contract geïndexeerd worden. Het is deze geïndexeerde huurprijs die vergeleken zal worden met de maximale huurprijs.

Vraag de huursubsidie aan met:

Als je op de aanvraagdatum minstens 65 jaar of ernstig gehandicapt bent, voeg je bij jouw aanvraag best een medisch attest (doc), ingevuld door jouw huisarts.

Je stuurt het ingevulde en ondertekende formulier met de gevraagde bewijsstukken naar het postadres vermeld op het aanvraagformulier. Je stuurt het ingevulde en ondertekende formulier met de gevraagde bewijsstukken naar het postadres vermeld op het aanvraagformulier (tijdens de periode van coronavirusmaatregelen mag de aanvraag via e-mail naar huursubsidie.wonen@vlaanderen.be, zonder digitale handtekening).

Binnen de maand na jouw aanvraag, krijgt je bericht of jouw dossier volledig is. Als je nog bepaalde documenten moet bezorgen, dan zal Wonen in Vlaanderen die bij jou opvragen.

Zodra jouw dossier volledig is, ontvang je een beslissing binnen de 3 maanden. Als je het niet eens bent met de beslissing, dan kan je beroep aantekenen. Je moet dat aangetekend doen en binnen de 2 maanden na het meedelen van de beslissing (tijdens de periode van coronavirusmaatregelen kan je een beroep ook indienen via e-mail naar huursubsidie.wonen@vlaanderen.be, zonder digitale handtekening).

De eerste uitbetaling gebeurt binnen de 4 maanden, na de goedkeuring van uw dossier. Daarna wordt de huursubsidie maandelijks uitbetaald (aan het einde van de maand).

Hoe lang krijg ik de subsidie?

Jouw recht op de huursubsidie ontstaat op de startdatum van uw huurcontract, maar nooit meer dan 2 maanden vóór de aanvraagdatum. Hoewel je dus 9 maanden vanaf de startdatum van jouw huurcontract hebt om een aanvraag in te dienen, wacht je daar best niet te lang mee. Als je bijvoorbeeld een huurcontract hebt dat start op 1 januari 2021, maar pas een aanvraag indient op 14 april 2021, dan ontstaat jouw recht op de huursubsidie op 14 februari 2021, niet op 1 januari 2021.

Je ontvangt de huursubsidie maximaal 9 jaar en zolang je op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning bij een SHM, werkzaam in de gemeente waar je woont.
Uitzondering: personen ouder dan 65 jaar of met een handicap kunnen de huursubsidie krijgen voor onbepaalde duur en moeten niet ingeschreven zijn bij een SHM.

De huursubsidie wordt stopgezet:

 • Als je een woning van een sociaal verhuurkantoor huurde en nu verhuist naar een woning die je niet van een sociaal verhuurkantoor huurt;
 • Als je een huurpremie ontvangt. Je kan nooit tegelijk een huursubsidie en een huurpremie krijgen;
 • Als je niet langer op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staat;
 • Als je een eigen woning koopt.

De huursubsidie wordt opgeschort:

 • Als je verhuist naar een woning met een te hoge huurprijs;
 • Als jouw woning ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond wordt verklaard of als je naar zo'n woning verhuist. De uitbetaling van de huursubsidie zal hervatten zodra jouw woning opnieuw voldoet aan de kwaliteitsnormen.

Opgelet: als je verhuist naar een andere woning, moet je dat onmiddellijk melden aan Wonen in Vlaanderen:

 • Laat jouw verhuis zo snel mogelijk registreren bij de bevolkingsdienst van jouw gemeente.
 • Meld jouw verhuis aan Wonen in Vlaanderen en aan jouw sociale huisvestingsmaatschappij.
 • Verhuis je naar een nieuwe huurwoning, bezorg dan een kopie van de ondertekende huurovereenkomst aan Wonen in Vlaanderen.
 • Wonen in Vlaanderen zal vervolgens onderzoeken of je jouw recht op huursubsidie blijft behouden. Tijdens de periode van het onderzoek worden de betalingen van de huursubsidie opgeschort.
 • Als achteraf blijkt dat alles in orde is, worden de betalingen van de huursubsidie hervat en zal je eventuele achterstallige maanden nog ontvangen.

Jaarlijkse controle van inkomensvoorwaarde

Wonen in Vlaanderen zal jaarlijks controleren of je nog steeds voldoet aan de inkomensvoorwaarde en zal de huursubsidie opschorten als je na een inkomenscontrole niet langer voldoet aan de inkomensvoorwaarde.

Wonen in Vlaanderen voert de inkomenscontroles automatisch uit en brengt je op de hoogte van de beslissing tot herziening. Zolang je recht hebt op de huursubsidie, blijft de betaling verder verlopen. Als je niet voldoet en uw huursubsidie dus opgeschort is, zal Wonen in Vlaanderen jaarlijks jouw inkomen blijven controleren. Zodra je terug voldoet aan de voorwaarde, zal de uitbetaling van jouw huursubsidie opnieuw worden opgestart.

Kostprijs

De huursubsidie bestaat uit 2 delen.

Eénmalige installatiepremie

Deze 'verhuispremie' bedraagt 3 keer het bedrag van de maandelijkse huursubsidie.

Uitzondering: je kunt geen extra installatiepremie meer krijgen:

 • Als je als dakloze of thuisloze een installatiepremie van het OCMW hebt gekregen voor de ingebruikname van jouw nieuwe woning;
 • Als je een woning huurt van een sociaal verhuurkantoor en je jouw aanvraag meer dan 9 maanden na de startdatum van jouw huurcontract indient;
 • Als je ooit al een installatiepremie hebt ontvangen van Wonen in Vlaanderen.

Huursubsidie

De huursubsidie bedraagt 75% van de maximale huurprijs (referentiehuurprijs) verminderd met 1/55 van jouw gezamenlijk jaarinkomen (eigen bijdrage).

Huursubsidie = referentiehuurprijs - eigen bijdrage.

De huursubsidie bedraagt maximaal:

 • 152,56 euro. Dat bedrag wordt verhoogd met 25,43 euro per persoon ten laste tot en met de 4de persoon ten laste.
 • 167,82 euro in een aantal gemeenten. Dat bedrag wordt verhoogd met 27,97 euro per persoon ten laste tot en met de 4de persoon ten laste.

Opgelet:

 • Wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.
 • Als de eigen bijdrage hoger is dan de referentiehuurprijs, zal je geen huursubsidie ontvangen:
  • Bv. een koppel zonder kinderen, met een inkomen van 27.500 euro en een huurprijs van 600 euro komt in aanmerking voor de huursubsidie, maar de eigen bijdrage (500 euro = 1/55 van 27.500 euro) is hoger dan de referentiehuurprijs (463,69 euro = 75% van 618,25 euro).

Het bedrag van de huursubsidie wordt jaarlijks herberekend op de verjaardag van de startdatum.

De berekeningswijze van de huursubsidie vind je op de website wonenvlaanderen.be.

Jaarlijkse controle en herberekening

Sinds 1 mei 2020 controleert Wonen in Vlaanderen jaarlijks op de verjaardag van de startdatum of jij en jouw gezin nog aan alle voorwaarden voldoen. Als dit inderdaad het geval is, volgt een herberekening van de huursubsidie.

Het herberekende bedrag wordt toegekend voor de volgende 12 maanden, voor zover je intussen aan alle verdere voorwaarden blijft voldoen. Je ontvangt per brief de beslissing met het nieuwe huursubsidiebedrag.

Jouw aanvraag wordt ook jaarlijks gecontroleerd:

 • Als jouw aanvraag geweigerd is vanwege een te hoge huurprijs;
 • Als jouw aanvraag geweigerd is vanwege een te hoog inkomen;
 • Als de berekening negatief is.

Voldoe je opnieuw aan de voorwaarden en is de berekening positief? Dan wordt de uitbetaling (her)opgestart.

Huursubsidie vóór 1 mei 2014

Er geldt nog een andere berekeningswijze voor wie een huursubsidie heeft aangevraagd vóór 1 mei 2014. Die dossiers blijven gewoon verder lopen onder het oude stelsel.

Regelgeving

Besluit Vlaamse Regering 2 februari 2007: instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders.