Openbaar onderzoek

Hier vind je een overzicht van ingediende omgevingsvergunningsaanvragen op het grondgebied van gemeente Sint-Laureins, die ter inzage liggen tijdens de periode van het openbaar onderzoek.

Na afloop van het openbaar onderzoek worden de dossiers verwijderd.

Beperkte informatie over de aanvraag kan je raadplegen op de website van het publiek omgevingsloket. Dit kan enkel tijdens de periode van het openbaar onderzoek.

Om inzage te krijgen in het volledig dossier, moet een afspraak gemaakt worden met de dienst Stedenbouw.

Gedurende het openbaar onderzoek kan je bezwaren en opmerkingen indienen. Dit kan via het publiek omgevingsloket of schriftelijk ter attentie aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins.

Bekendmaking

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Sint-Laureins deelt mee dat ingevolge het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, de inventaris werd opgemaakt van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten in onze gemeente.

Een uittreksel van deze inventaris ligt vanaf heden in het gemeentehuis ter inzage van het publiek gedurende 30 kalenderdagen. Dit uittreksel kan bij de dienst Omgeving ingekeken worden.

Iedere derde kan binnen de dertig dagen na bekendmaking van het ter inzage liggen van het uittreksel van de in de inventaris geregistreerde onroerende goederen, via een aangetekend schrijven, een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.

Het bezwaarschrift wordt gericht aan:

De Vlaamse regering

  • Departement Omgeving – Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
  • Koning Albert II laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Reglementen

Belastingreglement

Tijdens de gemeenteraad van 19 december 2019 werd het belastingreglement 'Omgeving - belastingreglement voor het behandelen van een omgevingsvergunningsaanvraag en de opmaak van administratieve stukken voor handeling die zich op het grondgebied van de gemeente Sint-Laureins voltrekken' goedgekeurd en is in onze gemeente van kracht:

  • Publicatiedatum 27 december 2019
  • Geldig tot en met 31 december 2025

Belastingreglement Omgeving.pdf563,9 Kb(pdf)

Retributiereglement

Tijdens de gemeenteraad van 19 december 2019 werd het retributiereglement 'Omgeving' goedgekeurd en is in onze gemeente van kracht:

  • Publicatiedatum 27 december 2019
  • Geldig voor onbepaalde duur

Retributiereglement Omgeving.pdf195,3 Kb(pdf)