Openbaar onderzoek

Hier vind je een overzicht van ingediende omgevingsvergunningsaanvragen op het grondgebied van gemeente Sint-Laureins, die ter inzage liggen tijdens de periode van het openbaar onderzoek.

Na afloop van het openbaar onderzoek worden de dossiers verwijderd.

Beperkte informatie over de aanvraag kan je raadplegen op de website van het publiek omgevingsloket. Dit kan enkel tijdens de periode van het openbaar onderzoek.

Om inzage te krijgen in het volledig dossier, moet een afspraak gemaakt worden met de dienst Stedenbouw.

Gedurende het openbaar onderzoek kan je bezwaren en opmerkingen indienen. Dit kan via het publiek omgevingsloket of schriftelijk ter attentie aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins.

OMV_2023031587

 • Aanvrager: Provincie Oost-Vlaanderen
 • Onderwerp SH: hernieuwen en veranderen bestaande inrichting voor recreatie
 • Onderwerp IIOA: 3.2.2°a), 3.4.1°a), 6.5.1°, 9.4.3.a)1°, 15.1.1°, 15.4.2°a), 16.3.2°a), 17.3.2.1.1.1°b), 17.4., 28.2.a)3°, 32.4., 32.8.2. en 43.1.1°b)
 • Ligging: Sint-Jansstraat 128, 9982  Sint-Laureins 132,   142,  144,   kadastraal gekend als afdeling 2 sectie A nrs. 628D2, 628E2, 628F2, 629A, 630D, 630B, 630C, 631_, 632_, 633K, 633L, 634_, 635A, 636C, 636A, 636D, 637_, 638_, 639_, 640_, 641_, 642_, 646C, 649M, 649L, 655B, 661A, 701W, 704C, 713A, 714L, 715A, 716_, 717_, 718_ en 719P
 • Periode openbaar onderzoek: 26 januari 2024 t.e.m. 24 februari 2024
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

Nationaal Programma Landelijk Gebied  (NL)

Het Espoo focal punt van het Departement Omgeving ontving van de Nederlandse overheid een notificatie over het ontwerp van Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) van Nederland met bijhorend milieueffectenrapport met mogelijke impact op uw grondgebied.

In het NPLG staan zowel de nationale doelen als de regionale (provinciale) doelen voor natuur, water, klimaat. Om deze doelen op een evenwichtige manier te halen zijn in het NPLG structurerende keuzes geformuleerd. Structurerende keuzes geven aan hoe in de verschillende typen gebieden gewerkt kan worden aan de natuur-, water-, en klimaatdoelen. De structurerende keuzes geven richting aan de ruimtelijke inrichting en houden rekening met wat water, bodem en natuur kunnen dragen. Landbouw, broeikasgassen van landbouw en landgebruik, en stikstof komen ook aan bod.

Documenten vind je ter inzage op Nationaal Programma Landelijk Gebied | Platform Participatie en via deze site.

Het openbaar onderzoek loopt van 16 januari 2024 tot en met 26 februari 2024

Reageren kan:

Als je een reactie indient, gelieve ook  bjo.omgeving@vlaanderen.be in cc te zetten van jouw mail. Zo blijven we in België geïnformeerd over de knelpunten die je relevant vindt.

Reglementen

Belastingreglement

Tijdens de gemeenteraad van 19 december 2019 werd het belastingreglement 'Omgeving - belastingreglement voor het behandelen van een omgevingsvergunningsaanvraag en de opmaak van administratieve stukken voor handeling die zich op het grondgebied van de gemeente Sint-Laureins voltrekken' goedgekeurd en is in onze gemeente van kracht:

 • Publicatiedatum 27 december 2019
 • Geldig tot en met 31 december 2025

Belastingreglement Omgeving.pdf563,9 Kb(pdf)

Retributiereglement

Tijdens de gemeenteraad van 19 december 2019 werd het retributiereglement 'Omgeving' goedgekeurd en is in onze gemeente van kracht:

 • Publicatiedatum 27 december 2019
 • Geldig voor onbepaalde duur

Retributiereglement Omgeving.pdf195,3 Kb(pdf)