Openbaar onderzoek

Hier vind je een overzicht van ingediende omgevingsvergunningsaanvragen op het grondgebied van gemeente Sint-Laureins, die ter inzage liggen tijdens de periode van het openbaar onderzoek.

Na afloop van het openbaar onderzoek worden de dossiers verwijderd.

Beperkte informatie over de aanvraag kan je raadplegen op de website van het publiek omgevingsloket. Dit kan enkel tijdens de periode van het openbaar onderzoek.

Om inzage te krijgen in het volledig dossier, moet een afspraak gemaakt worden met de dienst Stedenbouw.

Gedurende het openbaar onderzoek kan je bezwaren en opmerkingen indienen. Dit kan via het publiek omgevingsloket of schriftelijk ter attentie aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins.

Kennisgeving plan-MER voor het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (2023 – 2028)

Momenteel werkt OVAM aan een nieuw uitvoeringsplan voor afvalstoffen met aandacht voor de planning van maatregelen rond preventie, selectieve inzameling en eindverwerking van huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023-2028.

Een uitvoeringsplan is een van de planningsinstrumenten van de Vlaamse Regering in het materialenbeleid. Het is een beleidsvoorbereidend en -ondersteunend instrument dat kadert in het Vlaamse materialenbeleid en beantwoordt  aan de Europese regelgeving (cf. Europese kaderrichtlijn afvalstoffen).

Het plan en de bijhorende opmaakprocedure hebben hun juridische basis in het Vlaamse Materialendecreet (art. 17 en 18). Het plan geldt voor alle administratieve overheden van het Vlaamse Gewest die zijn belast met taken van openbaar nut op het gebied van milieubeleid: provincies, intergemeentelijke verenigingen, gemeenten en publiek-en privaatrechtelijke instellingen. Het is het kader waarbinnen alle betrokken partijen de opgelegde taken uit het Materialendecreet uitvoeren.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt van 18 oktober 2021 tot en met 16 november 2021 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren.

U kunt de nota downloaden van de website https://www.omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage of inkijken in

 • - het gemeentehuis bij de milieudienst, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins. Gelieve vooraf een afspraak te maken op tel. 09/218.76.51.
 • - bij het Team Mer in Brussel
 • - Bij OVAM

Tot en met 16 november 2021 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan, per brief of per mail aan :

Meer informatie over milieueffectrapportage vindt u op https://omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of telefonisch via het gratis nummer 1700.

uitvoeringsplan ha en gelijkaardig bedrijfsafval.pdf1,2 Mb(pdf)

OMV_2021135447

 • Aanvrager: Generale Vrije Polders
 • Onderwerp VW: onderhoudswerken WL 2 8373 herstel oeverversteviging "De Val"
 • Ligging: kadastraal gekend als afdeling 3 sectie B 637, 638, 639, 640, 641, 644a en 645
 • Periode openbaar onderzoek: 7 oktober 2021 tot en met 5 november 2021
 • Vergunningverlenende overheid: Deputatie

OMV_2021133583

 • Aanvrager: Anna Vermeersch
 • Onderwerp SH: functiewijziging van landbouw naar zonevreemde woning, slopen bestaande stal en bouwen nieuwe stal + milieuluik: stallen voertuigen en opslag stro
 • Onderwerp IIOA: 1.1° en 19.6.2°a)
 • Ligging: Mandeweg 22, 9982 Sint-Laureins , kadastraal gekend als afdeling 2 sectie A 306B, 307B en 308A
 • Periode openbaar onderzoek: 28 september 2021 t.e.m. 27 oktober 2021
 • Reden openbaar onderzoek: Artikel 13, 1°, b), 6) uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

Bekendmaking ontwerptekst digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit bij de wet onbevaarbare waterlopen goed met bepalingen voor de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

Het uitvoeringsbesluit regelt:

 • de gegevens die minstens in de digitale atlas moeten staan, zowel voor de gerangschikte onbevaarbare waterlopen als voor de publieke grachten
 • de organisatie van het openbaar onderzoek
 • de actualisatie van de digitale atlas.

Het besluit van 7 mei 2021 stelt dat het ontwerp van de digitale atlas voor zes maanden ter inzage gelegd wordt bij de gemeenten en dat het openbaar onderzoek betrekking heeft op:

 • de aslijnen van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten
 • de bodembreedte, kruinbreedte en diepte van de bedding van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen.

Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kunt u het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op www.integraalwaterbeleid.be. De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten. De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders, ... Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen. Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek. Wanneer u vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in uw buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Op die manier kunnen wij samen de kwaliteit van de atlas verbeteren. Alle informatie is te raadplegen op www.integraalwaterbeleid.be.

https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas

Opmerkingen kunt u via dezelfde website indienen of via de milieudienst van de gemeente Sint- Laureins : www.sint-laureins.be/bekendmakingen-openbaar-onderzoek

Reglementen

Belastingreglement

Tijdens de gemeenteraad van 19 december 2019 werd het belastingreglement 'Omgeving - belastingreglement voor het behandelen van een omgevingsvergunningsaanvraag en de opmaak van administratieve stukken voor handeling die zich op het grondgebied van de gemeente Sint-Laureins voltrekken' goedgekeurd en is in onze gemeente van kracht:

 • Publicatiedatum 27 december 2019
 • Geldig tot en met 31 december 2025

Belastingreglement Omgeving.pdf401 Kb(pdf)

Retributiereglement

Tijdens de gemeenteraad van 19 december 2019 werd het retributiereglement 'Omgeving' goedgekeurd en is in onze gemeente van kracht:

 • Publicatiedatum 27 december 2019
 • Geldig voor onbepaalde duur

Retributiereglement Omgeving.pdf195,3 Kb(pdf)