Openbaar onderzoek

Hier vind je een overzicht van ingediende omgevingsvergunningsaanvragen op het grondgebied van gemeente Sint-Laureins, die ter inzage liggen tijdens de periode van het openbaar onderzoek.

Na afloop van het openbaar onderzoek worden de dossiers verwijderd.

Beperkte informatie over de aanvraag kan je raadplegen op de website van het publiek omgevingsloket. Dit kan enkel tijdens de periode van het openbaar onderzoek.

Om inzage te krijgen in het volledig dossier, moet een afspraak gemaakt worden met de dienst Stedenbouw.

Gedurende het openbaar onderzoek kan je bezwaren en opmerkingen indienen. Dit kan via het publiek omgevingsloket of schriftelijk ter attentie aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins.

OMV_2024063048

 • Aanvrager: Sander Bastien
 • Onderwerp SH: bouwen ééngezinswoning
 • Ligging: Leopoldlaan 14, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 655H
 • Periode openbaar onderzoek: 3 juni 2024 t.e.m. 2 juli 2024
 • Reden openbaar onderzoek: Artikel 13, 1°, b), 9) uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning (afwijking artikel 4.4.1 VCRO)
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

OMV_2024049476

 • Aanvrager: Lieven Cauwels
 • Onderwerp SH: uitbreiden eengezinswoning
 • Ligging: Middeldorpe 16A, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 258A
 • Periode openbaar onderzoek: 3 juni 2024 t.e.m. 2 juli 2024
 • Reden openbaar onderzoek: Artikel 13, 1°, b), 9) uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning (afwijking artikel 4.4.1 VCRO)
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

OMV_2024060375

 • Aanvrager: Hoeve Van Eigen Kweek
 • Onderwerp SH: regularisatie reliëfwijziging van twee ophogingen/uitvlakkingen + reliëfwijziging verbreden bestaande gracht ter compensatie + reliëfwijziging uitgraving ter compensatie
 • Ligging: Eerstestraat zn, 9980  Sint-Laureins, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie C nrs. 314_, 327D, 328_, 329_, 330_, 331_, 332_, 333_ en 334_
 • Periode openbaar onderzoek: 30 mei 2024 t.e.m. 28 juni 2024
 • Reden openbaar onderzoek: Artikel 13, 1°, b), 5) uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

OMV_2024060856

 • Aanvrager: Dominique Huysman en Huysman Bouw NV
 • Onderwerp: samenvoegen loten 3 en 4 verkaveling
 • Ligging: Graafjansdijk 17A en 17B kadastraal gekend als afdeling 2 sectie C nr. 873F2
 • Periode openbaar onderzoek: 27 mei 2024 t.e.m. 25 juni 2024
 • Link omgevingsloket

OMV_2024057929

 • Aanvrager: Lorenz Buysse
 • Onderwerp: bijstelling verkavelingsvergunning
 • Ligging: Moerstraat 21B kadastraal gekend als afdeling 2 sectie C nr. 132E2
 • Periode openbaar onderzoek: 27 mei 2024 t.e.m. 25 juni 2024
 • Link omgevingsloket

OMV_2024044997

 • Aanvrager: Andy De Muynck
 • Onderwerp SH: vellen van zeven bomen + reliëfwijziging (opvullen laagte)
 • Ligging: Middeldorpe zn en Vaakweg zn, 9980  Sint-Laureins, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs. 339_, 340_, 341_ en 342_
 • Periode openbaar onderzoek: 23 mei 2024 t.e.m. 21 juni 2024
 • Reden openbaar onderzoek: Artikel 13, 1°, b), 5) uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

OMV_2024020309 – 2024/37

 • Aanvrager: Dries Cocquyt en Kathy Ingels
 • Onderwerp SH: functiewijziging naar vakantiewoning met regularisatie aanpassingen schrijnwerk
 • Ligging: Kruyersweg 4, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie C nr. 264D
 • Periode openbaar onderzoek: 16 mei 2024 t.e.m. 14 juni 2024
 • Reden openbaar onderzoek: Artikel 13, 1°, b), 9) uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning (afwijking artikel 4.4.16 t.e.m. 4.4.23 VCRO).
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

OMV_2024000497

 • Aanvrager: Emilie Stockman en Yannick Hamerlinck
 • Onderwerp SH: slopen en herbouwen eengezinswoning + aanleggen infiltratievoorziening
 • Ligging: Kantijnstraat 31, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 602G
 • Periode openbaar onderzoek: 13 mei 2024 t.e.m. 11 juni 2024
 • Reden openbaar onderzoek: Artikel 13, 1°, b), 7) uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning (afwijking van de verkavelingsvoorschriften).
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

OMV_2022057212

 • Aanvrager: Adhémar Braet - De Vos NV
 • Onderwerp SH: hernieuwen en veranderen vergunning door uitbreiding met 5 voertuigen tot in totaal 9 stuks, toevoegen airco burelen en 2 luchtcompressoren totaal 45,50 kW, uitbreiding behandelen, bewerken of verwerken van granen, zaden of andere producten van plantaardige oorsprong met 49,86 kW tot in totaal 121.73 kW, uitbreiding opslag zaden en peulvreuchten met 60 m³ tot 2260 m³ en hernieuwen zonder wijziging van opslag 2,49 ton mazout in ondergrondse houder voor verwarming
 • Onderwerp IIOA: 15.1.1°, 16.3.2°a), 17.3.2.1.1.1°b), 45.13.d)2°b) en 45.14.1°b)
 • Ligging: Dorpsstraat 161, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs. 775X, 775P2, 775W en 782C
 • Reden openbaar onderzoek:
  Dit betreft een vraag tot organiseren van een openbaar onderzoek conform Titel 3, Hoofdstuk 5 van het Omgevingsvergunningsbesluit, nav de gewijzigde projectinhoud, na beroep, bij de deputatie..
  Indien het dossier een project-MER of OVR omvat, dient tevens een informatievergadering te worden georganiseerd (artikel 25)., dienst Omgevingsvergunningen - Leefmilieu
  omgevingsvergunning@oost-vlaanderen.be, 09-267 78 88
 • Link omgevingsloket

Publieke inspraak over de kennisgeving van het plan-MER voor het Besluit van de Vlaamse Regering over extern salderen

De Vlaamse Regering stelde op 10 maart 2023 de programmatische aanpak stikstof (PAS) vast. De PAS is een omvattend, realisatiegericht beleidsprogramma dat bijdraagt tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones structureel en planmatig terug te dringen.

Met het decreet over de programmatische aanpak stikstof (het ‘Stikstofdecreet’) legde het Vlaams Parlement eind januari 2024 onder meer de rechtsgrond vast voor specifieke emissie-reducerende maatregelen die vervat zijn in de PAS, en voor beoordelingskaders voor de stikstofimpact van vergunningsplichtige activiteiten. Het Stikstofdecreet trad op 23 februari 2024 in werking.

Het Stikstofdecreet verwijst naar de mogelijkheid tot extern salderen in het kader van de individuele passende beoordeling. Extern salderen houdt in dat een vergunningsplichtig project – de saldonemer – voor het terugdringen van zijn stikstofemissies beroep kan doen op emissies die door een ander project – de saldogever – worden stopgezet. Het Stikstofdecreet voorziet dat de Vlaamse Regering de voorwaarden voor extern salderen vaststelt via een op te maken Besluit (‘BVR extern salderen’).

De Vlaamse Regering onderzoekt door middel van een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) en de bijhorende passende beoordeling onder welke voorwaarden extern salderen mogelijk is in het kader van het Stikstofdecreet, en onderzoekt de mogelijke effecten van extern salderen op mens en milieu. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Departement Omgeving, afdeling SIDO heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het BVR Extern Salderen.  Het Team Omgevingseffecten verklaarde de  kennnisgeving/ontwerp-MER van dit dossier volledig op 27.03.2024.

Je wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

Van 5 april tot en met 3 juni 2024 kan je de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor alternatieven.

De kennisgeving kan geraadpleegd worden

Tot en met 3 juni 2024 kan je jouw opmerkingen bezorgen aan het Team Omgevingseffecten van het Departement Omgeving. Je doet dat bij voorkeur via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota). Je kan jouw reactie ook via mail bezorgen aan mer@vlaanderen.be, ter plekke overmaken aan het Team Omgevingseffecten in Brussel of met de post versturen naar onderstaand adres.

Meer informatie over milieueffectrapportage vind je op omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of telefonisch via het gratis nummer 1700.

 
 

Departement Omgeving

Team Omgevingseffecten

Milieueffectrapportage

Plan-MER BVR Extern Salderen (PL0311

)Koning Albert II-laan 20 bus

81000 BRUSSEL

mer@vlaanderen.be

 

Reglementen

Belastingreglement

Tijdens de gemeenteraad van 19 december 2019 werd het belastingreglement 'Omgeving - belastingreglement voor het behandelen van een omgevingsvergunningsaanvraag en de opmaak van administratieve stukken voor handeling die zich op het grondgebied van de gemeente Sint-Laureins voltrekken' goedgekeurd en is in onze gemeente van kracht:

 • Publicatiedatum 27 december 2019
 • Geldig tot en met 31 december 2025

Belastingreglement Omgeving.pdf563,9 Kb(pdf)

Retributiereglement

Tijdens de gemeenteraad van 19 december 2019 werd het retributiereglement 'Omgeving' goedgekeurd en is in onze gemeente van kracht:

 • Publicatiedatum 27 december 2019
 • Geldig voor onbepaalde duur

Retributiereglement Omgeving.pdf195,3 Kb(pdf)