Openbaar onderzoek

Hier vind je een overzicht van ingediende omgevingsvergunningsaanvragen op het grondgebied van gemeente Sint-Laureins, die ter inzage liggen tijdens de periode van het openbaar onderzoek.

Na afloop van het openbaar onderzoek worden de dossiers verwijderd.

Beperkte informatie over de aanvraag kan je raadplegen op de website van het publiek omgevingsloket. Dit kan enkel tijdens de periode van het openbaar onderzoek.

Om inzage te krijgen in het volledig dossier, moet een afspraak gemaakt worden met de dienst Stedenbouw.

Gedurende het openbaar onderzoek kan je bezwaren en opmerkingen indienen. Dit kan via het publiek omgevingsloket of schriftelijk ter attentie aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins.

OMV_2022038665

 • Aanvrager: Dylan Wulfrank
 • Onderwerp SH: het slopen van de twee bijgebouwen en het herbouwen op dezelfde plaats van twee nieuwe woningbijgebouwen
 • Ligging: Eerstestraat 25, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie C nrs. 743C en 743D
 • Periode openbaar onderzoek: 18 mei 2022 t.e.m. 16 juni 2022
 • Reden openbaar onderzoek: Artikel 13, 1°, b), 9) uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning (afwijking artikel 4.4.16 t.e.m. 4.4.23 VCRO).
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

OMV_2022055693

 • Aanvrager: Yves Himschoot
 • Onderwerp SH: bouwen van een carport tegen de linkerzijgevel van de woning
 • Ligging: Vlamingstraat 53, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 759H
 • Periode openbaar onderzoek: 16 mei 2022 t.e.m. 14 juni 2022
 • Reden openbaar onderzoek: Artikel 13, 1°, b), 7) uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning (afwijking van de verkavelingsvoorschriften).
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

OMV_2022050064

 • Aanvrager: Mady Standaert
 • Onderwerp SH: bouwen van tuinhuis met overdekt terras
 • Ligging: Jeronymus Lauwerijnstraat 79, 9988  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 5 sectie B nr. 681P
 • Periode openbaar onderzoek: 10 mei 2022 t.e.m. 8 juni 2022
 • Reden openbaar onderzoek: Artikel 13, 1°, b), 7) uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning (afwijking van de verkavelingsvoorschriften).
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

OMV_2022033501

 • Aanvrager: Corine CLAEYS en Dirk WELVAERT
 • Onderwerp SH: slopen en herbouwen van een bijgebouw
 • Ligging: Comercaatsweg 11, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie B nrs. 51, 52P, 52R, 52M, 53H en 53L
 • Periode openbaar onderzoek: 10 mei 2022 t.e.m. 8 juni 2022
 • Reden openbaar onderzoek: Artikel 13, 1°, b), 9) uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning (afwijking artikel 4.4.16 t.e.m. 4.4.23 VCRO).
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

OMV_2022008598

 • Aanvrager: Ann Willems en Luc Willems
 • Onderwerp SH: bouwen nieuwe loods, uitbreiden bestaande loods met refter en sanitair en aanbouwen hoevewinkel en hernieuwen en veranderen milieuluik
 • Onderwerp IIOA: 6.4.1°, 6.5.1°, 9.4.3.c)1°, 15.1.1°, 16.3.2°a), 17.1.2.2.1°, 17.3.2.1.1.1°b), 17.4., 28.2.c)1°, 45.4.e)1° en 53.8.1°b)
 • Ligging: Kantijne 6, 9981  Sint-Laureins,   kadastraal gekend als afdeling 3 sectie C nrs. 656B, 659A, 660B, 662B, 662C, 670E, 670H en 670G
 • Periode openbaar onderzoek: 5 mei 2022 t.e.m. 3 juni 2022
 • Reden openbaar onderzoek: Artikel 13, 1°, b), 3) uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.
  • Artikel 13, 1°, b), 4) uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

OMV_2022054487

 • Aanvrager: Lorette D'hoore
 • Onderwerp SH: slopen 2 rundveestallen en bouwen loods voor stallen voertuigen, herschikken en verminderen rundvee, verminderen mestopslag, annulatie mazoutopslag, verdeelslang, en  fytoproducten
 • Onderwerp IIOA: 9.4.3.c)1°, 15.1.1°, 28.2.b)2°, 28.2.c)1° en 53.8.1°b)
 • Ligging: Comercaatsweg 10, 9980  Sint-Laureins,   kadastraal gekend als afdeling 1 sectie B nr. 113E
 • Periode openbaar onderzoek: 12 mei 2022 t.e.m. 10 juni 2022
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

OMV_2022016238

 • Aanvrager: Ellen Beke en Miguel Devisch
 • Onderwerp SH: functiewijziging naar vakantiewoning, slopen stallen en loodsen en heropbouw paardenstal, milieuluik : overname vergunning van bvba Temcool, veranderen en hernieuwen vergunning door stopzetting varkenshouderij en omvorming tot paardenhouderij annex vakantiewoning voor plattelandstoerisme, stallen landbouwvoertuigen, opslag mazout met verdeelslang, opslag stro,  een binnenpiste en een grondwaterwinning.
 • Onderwerp IIOA: 6.5.1°, 15.1.1°, 17.3.2.1.1.1°b), 19.6.2°a), 32.4. en 53.8.1°b)
 • Ligging: Blekkersdijk 12, 9988  Sint-Laureins,   kadastraal gekend als afdeling 5 sectie C nrs. 1937F, 1938F en 1938G
 • Periode openbaar onderzoek: 9 mei 2022 t.e.m. 7 juni 2022
 • Reden openbaar onderzoek:
  • Artikel 13, 1°, b), 3) uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.
  • Artikel 13, 1°, b), 4) uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.
  • Artikel 13, 1°, b), 6) uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

OMV_2022039947

 • Aanvrager: DE VLAEMINCK BOUW BV
 • Onderwerp SH: slopen van twee bijgebouwen en de achterbouw bij de school, en verwijderen van verhardingen + verbouwen van het hoofdvolume tot meergezinswoning met 14 appartementen + bouwen van 14 woningen + omgevingsaanleg
 • Ligging: Rommelsweg 8, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs. 936E, 936G, 936F en 936D
 • Periode openbaar onderzoek: 2 mei 2022 t.e.m. 31 mei 2022
 • Reden openbaar onderzoek:
  • Artikel 13, 1°, b), 3) uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.
  • Artikel 13, 1°, b), 4) uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.
  • Artikel 13, 1°, b), 6) uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.
  • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

OMV_2022042779

 • Aanvrager: Frank Van de Keere en Kenneth Smith
 • Onderwerp: verkavelen in één bouwlot
 • Ligging: Molenstraat(WAT) 99, 9988 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 5 sectie A nrs. 316G en 316F
 • Periode openbaar onderzoek: 28 april 2022 t.e.m. 27 mei 2022
 • Link omgevingsloket

Openbaar onderzoek ontwerp-PAS en -plan-MER

Openbaar onderzoek van het ontwerp-PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) en het bijhorende plan-MER: van 19 april 2022 t.e.m. 17 juni 2022.

De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS opgesteld. Daarbij werd ook een ontwerp plan-milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt.

De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet tevens een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.

De PAS baseert zich op een gebiedsgerichte analyse van de emissies en de depositie van stikstofoxiden en ammoniak. De PAS is opgevat als een omvattend realisatiegericht programma, met als belangrijkste onderdelen:

 • Brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen.
 • Een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H.
 • Kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die stikstofoxiden of ammoniak uitstoten.
 • Een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen.
 • Een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.

Met de PAS geeft de Vlaamse Regering zuurstof aan duurzame economische ontwikkeling, het leefmilieu en het ondernemerschap in Vlaanderen.

Er wordt van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-PAS en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

Je kan het ontwerp-PAS, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 19 april 2022 online inkijken op www.omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas. Daar vind je ook meer informatie over het openbaar onderzoek. Als je geen computer of internet hebt, kan je gebruikmaken van een openbare computer via jouw gemeentebestuur. Dit kan enkel op afspraak tel. 09/218.76.51 of via https://www.sint-laureins.be/afspraak-maken.

Je kan deze documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving in Brussel. Je maakt hiervoor een afspraak via het nummer 02/553.75.86 of je stuurt een mail naar SIDO.omgeving@vlaanderen.be.

Van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 kunt je jouw opmerkingen of bezwaren via e-mail of brief indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen en bezwaren die te laat worden ingediend, worden niet behandeld.

Hoe een opmerking of bezwaar indienen?

 • Via e-mail
  • o Vermeld minstens jouw naam en adres.
  • o Als je in bijlage documenten toevoegt in pdf-formaat, gelieve dit dan te doen met tekstherkenning (OCR).
  • o Mail jouw opmerking of bezwaar naar milieu@sint-laureins.be
 • Per brief
  • o Vermeld minstens jouw naam en adres.
  • o Verstuur jouw brief naar volgend adres:
   College van burgemeester en schepenen, ter attentie van de milieudienst; Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins

Vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed van de provincie Oost-Vlaanderen

01/04/2022 tot en met 30/05/2022

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie Oost-Vlaanderen.

Het vaststellingsdossier, met een volledig overzicht van het bouwkundig erfgoed dat voorligt tijdens het openbaar onderzoek, is raadpleegbaar op deze webpagina:

https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-oost-vlaanderen.

Beschik je zelf niet over internet, dan kan je het dossier raadplegen op een computer die daarvoor ter beschikking is gesteld in ons kantoor in Gent. In het Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 te 9000 Gent, ben je welkom na afspraak op 09-276 24 40 of via oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be.

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je van 1 april tot en met 30 mei 2022 aan het agentschap Onroerend Erfgoed.

Dat kan op drie manieren:

 • Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-oost-vlaanderen.
 • Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.
 • Afgifte op het kantoor van het agentschap Onroerend Erfgoed in Gent: Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 91 te 9000 Gent.

Opgelet! Onze kantoren zijn enkel toegankelijk na afspraak op 09-276 24 40 of via oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be

Reglementen

Belastingreglement

Tijdens de gemeenteraad van 19 december 2019 werd het belastingreglement 'Omgeving - belastingreglement voor het behandelen van een omgevingsvergunningsaanvraag en de opmaak van administratieve stukken voor handeling die zich op het grondgebied van de gemeente Sint-Laureins voltrekken' goedgekeurd en is in onze gemeente van kracht:

 • Publicatiedatum 27 december 2019
 • Geldig tot en met 31 december 2025

uitvoeringsplan ha en gelijkaardig bedrijfsafval.pdf1,2 Mb(pdf)

Retributiereglement

Tijdens de gemeenteraad van 19 december 2019 werd het retributiereglement 'Omgeving' goedgekeurd en is in onze gemeente van kracht:

 • Publicatiedatum 27 december 2019
 • Geldig voor onbepaalde duur

Belastingreglement Omgeving.pdf401 Kb(pdf)