Asielcentrum Godshuis

De Federale Regering liet midden januari 2022 het lokaal bestuur telefonisch weten dat ze 240 opvangplaatsen voor asielzoekers wil voorzien in het Godshuis. Ons land kent momenteel een grote instroom van asielzoekers die snel onderdak nodig hebben zolang hun asielaanvraag lopende is. Asiel en Migratie wil daarom op korte termijn extra opvangplaatsen creëren.

Het asielcentrum in het Godshuis is midden oktober 2022 opgestart.

Waarom het Godshuis?

Het Godshuis is eigendom van Vago NV en dus niet van de gemeente. Het is Vago NV die het gebouw heeft aangeboden aan Fedasil om zo inkomsten te genereren. Zij hebben het gebouw enkele jaren geleden gekocht en sindsdien staat het leeg. Nu verhuurt Vago NV het gebouw aan het Rode Kruis.

Wie beslist er waar er een opvangcentrum komt?

De beslissing ligt bij de Federale Overheid.

De keuze om in een kleine plattelandsgemeente zoals Sint-Laureins een asielcentrum te vestigen werd gebaseerd op het aantal beschikbare plaatsen. Het Godshuis is een monumentaal groot gebouw uit de 19de eeuw en de beschikbare ruimte voor 240 opvangplaatsen gaf de doorslag.

Het gemeentebestuur betreurt dat ze niet bij deze beslissing betrokken werd en er geen overleg heeft plaatsgevonden. Het bestuur werd pas na afloop van de onderhandelingen tussen Fedasil, het Rode Kruis en Vago NV op de hoogte gebracht.

Ontvangt het gemeentebestuur subsidies voor het asielcentrum?

Er wordt een subsidie toegekend aan gemeenten die een collectief centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied hebben. De subsidie is op basis van het aantal beschikbare plaatsen op de eerste dag van de maand. Deze subsidie wordt ingezet voor:

  • Personeelskosten die rechtstreeks verband houden met het administratieve beheer van de collectieve opvangstructuur.
  • De werkingskosten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het administratieve beheer van de collectieve opvangstructuur, de onrechtstreekse kosten worden aan de hand van een verdelingssleutel verantwoord.
  • Gemeentelijke initiatieven die de integratie van de asielzoekers binnen de gemeente bevorderen.

Het premiesysteem via het Impulsfonds van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole De Moor, is niet van toepassing. De éénmalige premie tot 3.500 euro is enkel van toepassing bij de creatie van extra individuele opvangplaatsen. Het gaat over kamers in een gedeelde of individuele woning specifiek bedoeld voor de opvang van asielzoekers. Het asielcentrum Godshuis valt niet onder dit systeem omdat dit een collectieve opvang is en niet door de gemeente georganiseerd wordt en ook niet in een gebouw voorzien door de gemeente.

Werking asielcentrum

Over hoeveel opvangplaatsen gaat het?

De Federale Overheid spreekt over 240 plaatsen die voorzien worden.

Wie komt er naar het Godshuis?

Er worden 110 alleenstaande mannen opgevangen en 130 gezinnen waarvan 20 niet-begeleide minderjarigen. Het is een mix van nationaliteiten (Afghanen, Palestijnen, Syriërs, Somaliërs, …) en niet enkel Afghanen zoals eerder de ronde deed.

Hoelang verblijven er asielzoekers in het Godshuis?

Er is momenteel geen einddatum gekend. De opvangplaatsen in het Godshuis zijn bedoeld op de huidige druk op de instroom asielzoekers op te vangen en zijn dus een tijdelijke maatregel maar een precieze timing hierop plakken is nog niet mogelijk.

Wie volgt de situatie in het Godshuis op?

Het Rode Kruis is de uitbater van het asielcentrum. Er zijn 7 dagen op 7, 24 uur op 24 medewerkers van het Rode Kruis aanwezig in het Godshuis.

Het Rode Kruis zet bij het beheer van het asielcentrum in op basiscomfort en veiligheid, dagbesteding en activiteiten, een luisterend oor van  begeleiders en basisinformatie over de asielprocedure, medische ondersteuning en aandacht voor de impact op de buurt en de inwoners van de gemeente.

Wat mogen de bewoners verwachten?

Bewoners ontvangen van het Rode Kruis de 4 B’s: bed, bad, brood en begeleiding. De 4 B’s vertalen zich onder meer in: een slaapplaats, een sanitair pakket met basisproducten voor persoonlijke hygiëne en een wekelijks zakgeld voorzien uit de Federale Overheid (7,4 euro voor een volwassene) en klusgeld voor wie deelneemt in het klussensysteem. Koken doen de asielzoekers zelf. Per dag dat ze aanwezig is in het asielcentrum krijgt hij/zij een maaltijdcheque om een maaltijd klaar te maken.

Bij ondersteuning in de asielprocedure wordt er uitgegaan van het feit dat asielzoekers zelfstandige, zelfredzame mensen zijn die hun eigen procedure in handen kunnen en willen nemen. Het Rode Kruis verstrekt daarbij informatie maar geen advies en heeft geen rol in de beslissing van de bevoegde overheidsdiensten.

Het Rode Kruis ziet er op toe dat de asielzoekers het huishoudelijk reglement naleven. Omdat de bewoners in de beginfase niet mogen werken, zet het Rode Kruis ook in op een zinvolle dagbesteding. Verder voorzien zij ook medische begeleiding.

Gaan minderjarige bewoners naar school?

Ja, het Rode Kruis maakt afspraken met de scholen in Sint-Laureins en omstreken rond het onderwijs voor minderjarige bewoners.

Nederlandse taal

Volwassen bewoners krijgen van het Rode Kruis de mogelijkheid om taalonderwijs te volgen. Er zijn verder ook andere opleidingen dat ze kunnen volgen om hun competenties te ontwikkelen of te versterken.

Meer info of vragen

Met vragen of voor meer informatie kan je terecht bij het Rode Kruis: