Op rondtrekkende wijze

Wat

Bij een ambulante activiteit op rondtrekkende wijze verplaatst de handelaar zich langs een traject (al dan niet vooraf bepaald), waarbij een verkooppunt telkens voor een korte stoptijd wordt ingenomen. De stoptijd beperkt zich tot de duur van de directe transactie(s), waarna het traject onmiddellijk verdergezet wordt.

Voor deze vorm van ambulante activiteit is een toelating van de gemeente nodig.

Voorwaarden

Om een toelating te krijgen voor het uitoefenen van een ambulante activiteit op rondtrekkende wijze moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Beschikken over een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever (de zogenaamde leurkaart). Deze machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit. Meer info via de website van de FOD Economie.          
 • Beschikken over een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s en, indien van toepassing, een keuringsattest voor jouw gas- en/of elektriciteitsinstallatie.
 • Als je voeding wil verkopen, moet je beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).
 • Als je gegiste en/of sterke drank wil schenken, is een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid vereist. Deze drankvergunning vraag je aan bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent.
 • Als je gegiste en/of sterke drank wil verkopen (geen consumptie ter plaatse), is een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken vereist. Deze vergunning moet je aanvragen bij de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen.

Procedure

Je dient je kandidatuur in via het aanvraagformulier en voegt hierbij volgende documenten:

 • een kopie van jouw machtiging als werkgever;
 • een kopie van jouw e-ID;
 • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (bewijs van een geldige dekking);
 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking);
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing);
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing);
 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing);
 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing);
 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing).

Ook opgave van het traject, op welke dagen en uren, al dan niet met geluidssignaal

Je kan de aanvraag indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs;
 • per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs).

gericht aan de gemeente t.a.v. het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de standplaats.

Bedrag

De aanvraag tot opname in het wachtregister is gratis.

De kostprijs voor het abonnement vaste standplaats is bepaald in het gemeentelijk belastingreglement.

Relevante wetgeving