Op private plaatsen langs de openbare weg en op commerciële parkings

Wat

Bij de uitbating van een kraam op privé-domein is er sprake van een ambulante activiteit indien:

 • er op dit adres geen vestigingseenheid staat geregistreerd in de KBO (= Kruispuntbank voor ondernemingen);
 • het om een kraam gaat die grenst aan de openbare weg of die geplaatst wordt op een commerciële parking.

Voor deze ambulante activiteit op privédomein is een toelating van de gemeente nodig.

Mocht er een vestigingseenheid op het privé-adres in het KBO vermeld staan of grenst de locatie van het kraam niet aan de openbare weg, dan is er sprake van een geregistreerd verkooppunt en geen ambulante activiteit. Zodoende is er geen toelating van de gemeente nodig.

Voorwaarden

Om een ambulante activiteit te kunnen uitoefenen, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Beschikken over een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever (de zogenaamde leurkaart). Deze machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.Meer info op de website van FOD Economie.
 • Beschikken over een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s en, indien van toepassing, een keuringsattest voor jouw gas- en/of elektriciteitsinstallatie.
 • Als je voeding wil verkopen, moet je beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).
 • Als je gegiste en/of sterke drank wil schenken, is een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid vereist. Deze drankvergunning vraag je aan bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent.
 • Als je gegiste en/of sterke drank wil verkopen (geen consumptie ter plaatse), is een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken vereist. Deze vergunning moet je aanvragen bij de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen.

Procedure

Je dient jouw kandidatuur in via het aanvraagformulier en voegt hierbij volgende documenten:

 • een kopie van uw machtiging als werkgever;
 • een kopie van je e-ID;
 • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (bewijs van een geldige dekking);
 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking);
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing);
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing);
 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing);
 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing);
 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing).

Ook een inplantingsplan met de juiste afmetingen en enkele foto’s van de locatie en het kraam

Je kan de aanvraag indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs
 • per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
 •  per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs)

gericht aan de gemeente t.a.v. het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de standplaats.

Bedrag

De aanvraag tot opname in het wachtregister is gratis.

De kostprijs voor het abonnement vaste standplaats is bepaald in het gemeentelijk belastingreglement

Relevante wetgeving