Omgevingsvergunning

Maak een afspraak voor hulp bij een stedenbouwkundige aanvraag

Maak een afspraak voor hulp/info bij een milieu aanvraag

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Voorwaarden

Of voor jouw project een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een melding. Doe daarom altijd eerst navraag bij de gemeente.

In het Vlaamse Gewest heb je altijd een omgevingsvergunning nodig:

 • Voor de exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten (klasse 1 en 2);
 • Voor het verkavelen van een grond (splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond);
 • Voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw.

Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.

Procedure

 • Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket (tenzij op papier indienen is toegestaan).
 • Vervolgens wordt één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd.

Beroep tegen een beslissing

De deputatie van de provincie is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen. De Vlaamse overheid is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van de deputatie.

In het Omgevingsloket vind je meer informatie over de beroepsprocedure en de kosten (dossiertaks, rolrecht) die je moet betalen bij het indienen van een beroepschrift.

Uitzonderingen

Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding bij de gemeente.

De werken mogen echter niet strijdig zijn met bijvoorbeeld:

 • Stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen;
 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen;
 • Bijzondere plannen van aanleg;
 • Voorschriften van verkavelingsvergunningen;
 • Regelgeving over monumenten en landschappen;
 • ...

Bij twijfel vraag je het best advies bij de dienst Stedenbouw.