aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Bekendmakingen aanvragen omgevingsvergunningen : beslissingen

Hieronder vind je een overzicht van beslissingen die werden genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning op het grondgebied van gemeente Sint-Laureins, en die ter inzage liggen van het publiek gedurende de beroepsperiode. Na afloop van de periode voor bekendmaking worden de beslissingen opnieuw verwijderd.

Beperkte informatie over de aanvraag kan je raadplegen op de website van het publiek omgevingsloket en ook het vergunningsbesluit kan u digitaal raadplegen.

Dit kan via de hyperlinks in de bekendmaking op deze pagina.

Om inzage te krijgen in het volledige dossier, moet je een afspraak maken met de dienst omgeving: 092 18 76 54 of stedenbouw@sint-laureins.be.

OMV_2020080146

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2020/73
 • Aanvrager: Luc Wille
 • Onderwerp SH: plaatsen van een veranda
 • Onderwerp IIOA:
 • Ligging:  Smissestraat 12A, 9980 Sint-Laureins  kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 1124L
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket - vergunning (pdf, 213.2 kB)
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/vergunningen/omgevingsvergunning-in-beroep.html raadplegen.

OMV_2020050993

 • Aanvrager: Achiel Ryckaert en Tania Van de Velde
 • Onderwerp SH: bouwen van een eengezinswoning na slopen bestaande woning en bijgebouw
 • Ligging:  Mollekot 37, 9988 Sint-Laureins  kadastraal gekend als afdeling 5 sectie C nr. 2B2
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket - vergunning (pdf, 536.8 kB)

 U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2020064607

 • Aanvrager: Ascot Construct NV
 • Onderwerp SH: bouwen van 2 woningen
 • Ligging: Hontseindestraat 49, 9981 Sint-Laureins en Hontseindestraat 49A, 9981 Sint-Laureins  kadastraal gekend als afdeling 3 sectie B nrs. 816C en 816D
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket - vergunning (pdf, 498.6 kB)

 U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2020050181

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2020/51
 • Aanvrager: Jolien Huyghe en Symen Longeville
 • Onderwerp SH: Bouwen eengezinswoning en bijgebouw + overwelving waterloop
 • Ligging:  Vlamingstraat 88, 9981 Sint-Laureins  kadastraal gekend als afdeling 3 sectie C nrs. 779D, 780E, 780D en 781A
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket - vergunning (pdf, 529.2 kB)
 • Vergunningverlenende overheid: gemeente Sint-Laureins

 U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2020056902

OMV_2020021457

 • Aanvrager: Filip Boelens en Nikè Haemerlinck
 • Onderwerp SH: verbouwen eengezinswoning en slopen aanbouw
 • Ligging: Casteleynstraat 1, 9988 Sint-Laureins  kadastraal gekend als afdeling 4 sectie B nrs. 450, 453C, 456, 459A en 460B
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket - vergunning (pdf, 582.8 kB)

OMV_2020054639

OMV_2020049399

 • Aanvrager: Emmelie De Muyter en Pieter Van Moorleghem
 • Onderwerp SH: slopen constructies + bouwen van een nieuwe woning met functiewijziging + oprichten van een vrijstaande tuinberging + omgevingsaanleg
 • Ligging: Nieuwstraat 5, 9988 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 4 sectie B nr. 361/2 N
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket - vergunning (pdf, 533.5 kB)

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING KORNEEL DE GRUYTTER

Referentie omgevingsloket:

OMV_2020090343

Referentie gemeente:

84

Projectnaam omgevingsloket:

plaatsen ondergrondse propaangastank van 2700 liter

Projectnaam gemeente:

Plaatsen ondergrondse propaangastank van 2700 liter

Ligging:

afdeling 1 sectie B nr. 225/2 E

Inrichtingsnummer

20200707-0016

Korneel De Gruytter heeft een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 24 JULI 2020 HET VOLGENDE BESLIST OVER BOVENVERMELDE AANVRAAG:

Het college van burgemeester en schepenen heeft de vergunning IN AKTE GENOMEN aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.

Het betreft een aanvraag tot plaatsen ondergrondse propgaangastank van 2700 liter

De aanvraag omvat: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De beslissing kan worden ingekeken op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Laureins tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking. Dit kan enkel op afspraak.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

· digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be);

· per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

De deputatie van de provincie waarin deze beslissing gelegen is.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen. Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

· de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

· het college van burgemeester en schepenen van Sint-Laureins.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende: 

1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;

2. de volgende referentie: OMV_2020090343;

3. de redenen waarom u beroep aantekent;

4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;

5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2020090343” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE DRIES COCQUYT

Referentie omgevingsloket:

OMV_2020090063

Referentie gemeente:

83

Projectnaam omgevingsloket:

Eerstestraat 38 - 9980 Sint Laureins

Projectnaam gemeente:

Plaatsen van een ondergrondse propaangastank.

Ligging:

Eerstestraat 38, 9980 Sint-Laureins

afdeling 1 sectie C nrs. 263C en 264C

Inrichtingsnummer

20200706-0112

Het college van burgemeester en schepenen heeft de melding ingediend door Dries Cocquyt wonende te Kerkesteestraat 50 te 9900 Eeklo en Luc Vandeputte wonende te Ambachtenstraat 7 te 9900 Eeklo ontvangen.

De melding werd ingediend op 6 juli 2020.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging  Eerstestraat 38, 9980 Sint-Laureins  en met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nrs. 263C en 264C.

De melding omvat: plaatsen van een ondergrondse propaangastank.

Type handelingen: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubrieken:

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 24 JULI 2020 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college neemt akte van de melding.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;

- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. 

Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,

- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Afgeleverd te Sint-Laureins, 24 juli 2020

de algemeen directeur

de burgemeester

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE RUDIGER VERCRUYSSE

Referentie omgevingsloket:

OMV_2020086139

Referentie gemeente:

75

Projectnaam omgevingsloket:

plaatsen bovengrondse propaangastank van 1800 liter

Projectnaam gemeente:

Plaatsen bovengrondse propaangastank van 1800 liter

Ligging:

Jeronimuspolderdijk 2

afdeling 4 sectie B nr. 330K

Inrichtingsnummer

20200630-0007

Het college van burgemeester en schepenen heeft de melding ingediend door Rudiger Vercruysse wonende te Jeronimuspolder 2 te 9988 Sint-Laureins ontvangen.

De melding werd ingediend op 30 juni 2020.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging  Jeronimuspolderdijk 2, 9988 Sint-Laureins  en met als kadastrale ligging afdeling 4 sectie B nr. 330K.

De melding omvat: plaatsen bovengrondse propaangastank van 1800 liter

Type handelingen: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

rubrieken:

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 17 JULI 2020 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college neemt akte van de melding.

De meldingsakte ligt ter inzage op de dienst omgeving van gemeente Sint-Laureins. Dit kan enkel na afspraak, tel. 09/218 76 54 of mail stedenbouw@sint-laureins.be.

Beroepsmogelijkheid

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

- het college van burgemeester en schepenen

- de persoon die de melding heeft verricht (u vindt het adres van deze laatste in de aktename).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;

2. het college van burgemeester en schepenen en het hierboven vermelde adres als verweerder ;

3. het voorwerp van het beroep;

4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

5. een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

* 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging

* 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE ACO BOUWTEAM

Referentie omgevingsloket:

OMV_2020082173

Referentie gemeente:

72

Projectnaam omgevingsloket:

kruiskenstraat 17

Projectnaam gemeente:

Bemaling voor plaatsen van een kelder

Ligging:

Kruiskenstraat 17

afdeling 1 sectie C nr. 106B

Inrichtingsnummer

20200622-0110

Het college van burgemeester en schepenen heeft de melding ingediend door ACO - BOUWTEAM BVBA gevestigd te Kruiskenstraat 17 te 9980 Sint-Laureins en Björn Van Tomme wonende te Kruiskenstraat 17 te 9980 Sint-Laureins ontvangen.

De melding werd ingediend op 25 juni 2020.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging  Kruiskenstraat 17, 9980 Sint-Laureins  en met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nr. 106B.

De melding omvat: bemaling voor plaatsen van een kelder

Type handelingen: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubrieken: 53.2.2.a

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 17 JULI 2020 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college neemt akte van de melding.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;

- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. 

Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,

- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Afgeleverd te Sint-Laureins, 17 juli 2020

de algemeen directeur wnd.

de burgemeester

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING WILLEMS-BAUWENS LV

Referentie omgevingsloket:

OMV_2020014608

Referentie gemeente:

34

Projectnaam omgevingsloket:

Willems - Bauwens LV Duplicaat van 2019148402

Projectnaam gemeente:

Bouwen melkveestal, mestsilo en HScabine + aanleggen verharding + regularisatie kalverhutten + milieu-exploitatie rundveehouderij

Ligging:

Langeweg 6/1

afdeling 3 sectie C nrs. 928L, 930B, 933B, 934A, 936, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948 en 949

Inrichtingsnummer

20180829-0031

Willems-Bauwens LV heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE OOST_VLAANDEREN HEEFT OP 2 JULI 2020 DE BOVENVERMELDE AANVRAAG TOT OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND.

De beslissing kan worden ingekeken op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Laureins tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking. Dit kan enkel op afspraak.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

· digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be); of

· per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen. Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

· de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing;

· het college van burgemeester en schepenen van Sint-Laureins;

· De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE SONJA VAN HOOYDONCK

Referentie gemeente

2020/00063/OMV

Referentie omgevingsvergunning

OMV_2020070162

Project

Bemaling waterzuivering

Ligging

Meuleken 14A te 9988 Sint-Laureins

Kadastrale ligging

Afdeling 43017, sectie A, perceel 220/02A

Het college van burgemeester en schepenen heeft de melding ingediend door Sonja Van Hooydonck, Den Isomo 8 te 2990 Wuustwezel ontvangen.

De melding werd ingediend op 29/05/2020.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Meuleken 14A te 9988 Sint-Laureins en met als kadastrale ligging Afdeling 43017, sectie A, perceel 220/02A.

De melding omvat: bemaling waterzuivering

Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting

rubrieken: 53.2.2.a

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 12/06/2020 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college neemt akte van de melding.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;

- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. 

Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,

- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Afgeleverd te Sint-Laureins, 12/06/2020

de algemeen directeur

de burgemeester

BEKENDMAKING OMGEVINGSVERGUNNING MARC LEO M BONTE

Referentie omgevingsloket

OMV_2020033738

Referentie gemeente

2020/00032/OMV

Projectnaam

Uitbreiden opslagloods + aanpassing milieu

Ligging

Sint-Margrietestraat 106 te 9981 Sint-Laureins

Afdeling 43015, sectie A, perceel 1E, 82F, 83C, 87E2, 87Z

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Marc Leo M Bonte, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 19/06/2020 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.

Het betreft een aanvraag tot uitbreiden opslagloods + aanpassing milieu.

De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting

De beslissing kan worden ingekeken op de dienst omgeving van de gemeente tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

· digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be);

· per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

De deputatie van de provincie waarin deze beslissing gelegen is.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen. Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

· de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

· het college van burgemeester en schepenen van .

Vermeld in uw beroepschrift het volgende: 

1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;

2. de volgende referentie: OMV_2020033738;

3. de redenen waarom u beroep aantekent;

4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;

5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2020033738” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Namens het college van burgemeester en schepenen

Linda Turpyn Franki Van de Moere

Algemeen directeur  Burgemeester

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING LV VAN LEEUWE

LV Van Leeuwe, gevestigd te 9981 Sint-Laureins, Molenkreekstraat 3 heeft een aanvraag ingediend voor plaatsen van een elektriciteitscabine.

De aanvraag heeft als adres : Molenkreekstraat 3, 9981 Sint-Laureins, kadastraal gekend 3de afdeling, sectie A, nr. 473g.

De deputatie heeft op 28.05.2020 de omgevingsvergunning :

- voor de IIOA vergund voor een termijn, geldig voor de duur van de basisvergunning, voor de beperkte verandering nl. een transformator met een vermogen van 100 kVA

- voor de SH vergund voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit voor plaatsen elektriciteitscabine

De beslissing ligt ter inzage van 5 juni 2020 tot en met 4 juli 2020 bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres : Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins tijdens de openingsuren, momenteel enkel op afspraak.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be , per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan

Departement Omgeving

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig die ingaan op 5 juni 2020.  Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan :

- LV Van Leeuwe, Molenkreekstraat 3, 9981 Sint-Laureins

- Het college van burgemeester en schepen van Sint-Laureins, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins

- De deputatie, directie Leefmilieu, dienst Omgeving, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

Vermeld in uw beroepschrift het volgende :

- Uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek

- Referentie : omgevingsnummer OMV_2020042037

- De redenen waarom u beroep aantekent

- Een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning

- Of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds BE04 3751 1109 9031 met als referentie “beroep omgevingsvergunning – omgevingsnummer OMV_2019130642 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

Algemeen directeur Burgemeester