Privacy - GDPR

Privacyverklaring gemeente en OCMW Sint-Laureins

Om als lokaal bestuur een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese Verordening nr. 2016/679 (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

Proportionaliteit

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

Doorgifte

Wij geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is.

Wij geven alleen je gegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie op grond van goedgekeurde afspraken door de Europese Commissie.

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden jouw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden jouw gegevens steeds geanonimiseerd.

Rechten

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je gegevens niet meer te gebruiken.

Je kunt je rechten uitoefenen door ons te contacteren. Je zal steeds je identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen één maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren.

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering. 

Tracking

Wij maken geen gebruik van tracking. 

Data mining

Wij doen niet aan data mining. 

Contactgegevens

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan via e-mail naar privacy@sint-laureins.be of per brief naar het gemeentebestuur Sint-Laureins, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins.

Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit op contact@apd-gba.be of per brief:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Communicatie

Dorpsstraat 91
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 56
F 09/218 76 50
communicatie@sint-laureins.be