Loting lijst der gezworenen dinsdag 26 januari om 13.30 uur


Wat is de lijst der gezworenen?

De lijst der gezworenen (FOD Justitie) is de lijst met namen van wie uitgeloot werden om als jurylid te zetelen voor het Hof van Assisen.

Een jury voor het hof van assisen wordt samengesteld uit 12 gezworenen, ofwel burgers die een specifieke eed aflegden om op te trede als jurylid bij het hof van assisen.

Om die burgers te selecteren, werkt justitie met een specifieke lijst die om de vier jaar in de maand januari herzien wordt.

Hoe de lijst tot stand komt, is wettelijk bepaald.

Je komt hiervoor in aanmerking als je:

De lijst van kandidaat-juryleden wordt om de 4 jaar samengesteld op basis van de kiezerslijst. Als je uitgeloot bent, ontvang je een witte kaart met begeleidende brief. Deze kaart moet je invullen, ondertekenen en binnen 8 dagen aan de dienst Burgerzaken bezorgen. Op basis van de inlichtingen (ingewonnen via de witte kaarten) worden bepaalde personen (zoals politici, magistraten,…) uit de lijst geschrapt. De gemeentelijke lijsten worden later samengevoegd tot een provinciale lijst.

De loting

De burgemeester, Franki Van de Moere, brengt zijn medeburgers ter kennis dat hij, overeenkomstig de artikelen 218, 219 en 220 van het Gerechtelijk Wetboek, op 26 januari 2021 om 13.30 uur, in het gemeentehuis, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins overgaat tot de loting van de kiezers die op de voorbereidende lijst van gezworenen worden ingeschreven.

Hij wordt bijgestaan door de volgende schepenen :

De loting gebeurt in het openbaar. Wegens de coronamaatregelen zal de loting virtueel te volgen zijn via Livestream.

Livestream

De livestream werd opgenomen. Wens je graag de opname te bekijken? Stuur een mail naar communicatie@sint-laureins.be.

Hoe verloopt de loting?

  1. De burgemeester (bijgestaan door twee schepenen) verricht de loting van de gezworenen.
  2. Tien in vier gevouwen bladen met de cijfers 0 tot en met 9 worden in een bus gelegd. Het eerst getrokken cijfer stelt de eenheden voor. Nadat de burgemeester het blaadje weer in de bus heeft gelegd, wordt een tweede cijfer voor de tientallen getrokken. Ook dit blaadje wordt opnieuw in de bus gelegd.
  3. De gezworenen worden bij loting aangewezen uit de laatste kiezerslijst. De personen van wie het rangnummer op de lijst van de gemeente eindigt op een van de zo gevormde getallen, worden op de voorbereidende lijst van de gezworenen ingeschreven. De namen van de personen die op 1 januari jonger dan 28 of ouder dan 65 zijn, worden weggelaten.
  4. Naast de naam van elke persoon op de voorbereidende lijst wordt het rangnummer vermeld zoals het op de kiezerslijst voorkomt.
  5. Personen die ondertussen overleden zijn of die hun burgerlijke of politieke rechten verloren hebben, worden geschrapt. Wie ingeschreven is op de kiezerslijst maar intussen is verhuisd, blijft ingeschreven.
  6. Elke persoon op de voorbereidende lijst van gezworenen ontvangt een witte kaart samen met een begeleidende brief. Je moet binnen acht dagen de witte kaart invullen en ondertekenen. 
  7. Een aantal personen (zoals politici, magistraten,…) worden alsnog geschrapt van de lijst.
  8. De personen die nu nog op de voorbereidende lijst van gezworenen staan, worden in alfabetische volgorde ingeschreven op de gemeentelijke lijst. Wie niet geantwoord heeft of een medisch attest bij de kaart voegde, moet opgenomen worden op de lijst. Een genummerde kaart die de vermelding "niet geantwoord” draagt, wordt vooraan geplaatst. De medische attesten worden bij de kaarten gevoegd.

Meer informatie:

Terug naar alle nieuws