aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Bericht tot oproeping van de kiezers


vlaanderenkiest_logo

Verkiezingen van 14 oktober 2018

Gemeenteraad en provincieraad - stemming op papier

Bericht tot oproeping van de kiezers

gemeente: SINT-LAUREINS

Het college van burgemeester en schepenen deelt de kiezers van de gemeente mee dat op zondag 14 oktober 2018 de verkiezing plaatsvindt van:

· 17 gemeenteraadsleden;

· 15 provincieraadsleden.

Het college verzoekt de kiezers om op de dag van de verkiezingen naar het stemlokaal te gaan dat op hun oproepingsbrief wordt vermeld. De tabel bij dit bericht bevat de nummers en adressen van de stembureaus en stemlokalen in de gemeente. De kiezers moeten hun oproepingsbrief en hun identiteitsbewijs bij zich hebben.

De kiezers kunnen stemmen van 8 uur tot 13 uur.

Kiezers die een week voor de verkiezingen nog geen oproepingsbrief hebben ontvangen of niet meer in bezit hebben, kunnen tot zondag 14 oktober, 12 uur ’s middags, een duplicaat afhalen op het gemeentesecretariaat, op het volgende adres:

Gemeentehuis, Dorpsstraat 91 te 9980 Sint-Laureins

Dienstencentrum, Stee 3 te 9988 Watervliet

De volgende kiezers hebben recht op de terugbetaling van hun reiskosten:

· personen die op de dag van de verkiezingen niet meer in de gemeente verblijven waar ze moeten gaan stemmen;

· loon- of weddetrekkenden die hun beroep uitoefenen in het buitenland of in een andere gemeente dan waar ze moeten stemmen, en de leden van hun gezin die met hen samenwonen;

· studenten die voor hun studies in een andere gemeente verblijven dan waar ze moeten stemmen;

· personen die in behandeling zijn in een verpleeg- of gezondheidsinrichting in een andere gemeente dan waar ze moeten stemmen.

Alleen reiskosten voor een binnenlands traject kunnen worden terugbetaald.

Kiezers die gebruikmaken van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) kunnen op de dag van de verkiezingen op vertoon van hun oproepingsbrief een gratis treinkaartje tweede klasse, heen en terug, bij het loket verkrijgen. De NMBS factureert de kosten voor de gratis treinkaartjes aan de hand van de provinciale NMBS-code op de oproepingsbrief van de kiezers in kwestie en bezorgt de factuur aan de provincie.

Kiezers die gebruikmaken van een ander vervoermiddel dan de trein, hebben eveneens recht op de terugbetaling van hun reiskosten voor een binnenlands traject. Om de terugbetaling van hun reiskosten aan te vragen, moeten zij het formulier Aanvraag van de terugbetaling van de reiskosten door kiezers (A98)  naar de provincie sturen waar ze hun stemplicht hebben vervuld, binnen drie maanden na de verkiezingen.

Stemmen bij volmacht

Sommige kiezers kunnen stemmen bij volmacht. De procedure voor de volmachten is opgenomen in het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011. Hieronder vindt u de bepalingen die van toepassing zijn op de volmachten.

Art. 56.

§1. Een kiezer kan een andere kiezer als gevolmachtigde in zijn plaats laten stemmen. De persoon die hij als gevolmachtigde aanwijst moet voor dezelfde verkiezing zelf de hoedanigheid van kiezer bezitten. Een gevolmachtigde kan per verkiezing maar één stem bij volmacht uitbrengen.

§2. De volgende kiezers kunnen een volmacht verlenen:

1° de kiezer die om medische redenen niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden. Dat moet blijken uit een medisch attest. Geneesheren, die als kandidaat voor de verkiezing zijn voorgedragen, mogen een dergelijk attest niet afgeven;

2°de kiezer die om beroeps- of dienstredenen:

a) in het buitenland is opgehouden, alsook de leden van zijn gezin of van zijn gevolg die daar met hem verblijven. Die onmogelijkheid moet blijken uit een attest van de militaire of burgerlijke overheid of van de werkgever onder wie de werknemer ressorteert;

b) zich op de dag van de stemming in het Rijk bevindt, maar in de onmogelijkheid verkeert om zich in het stembureau te melden. Die onmogelijkheid moet blijken uit een attest van de militaire of burgerlijke overheid of van de werkgever onder wie de werknemer ressorteert;

3° de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen. De uitoefening van het beroep moet blijken uit een attest van de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven. De Vlaamse Regering bepaalt het model van dit attest;

4° de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Die toestand wordt bevestigd door de directie van de inrichting waar de betrokkene zich bevindt;

5° de kiezer die om redenen in verband met zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich op het stembureau te melden. Die onmogelijkheid moet blijken uit een attest dat is afgegeven door de religieuze overheid;

6° de student die zich, om studieredenen, in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, op voorwaarde dat hij een attest voorlegt van de directie van de instelling waar hij studeert;

7° de kiezer die om andere redenen dan die vermeld in punt 1° tot en met 6°, de dag van de stemming niet in zijn woonplaats is wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland, en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stemlokaal te melden, voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats of zijn gemachtigde vastgesteld is, na voorlegging van de nodige bewijsstukken, of, ingeval de kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te leggen, op grond van een verklaring op eer. De Vlaamse Regering bepaalt het model van de verklaring op erewoord dat de kiezer moet indienen en het model van attest dat door de burgemeester moet worden afgegeven. De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats uiterlijk op de dag voor de dag van de verkiezing.

§3. De Vlaamse Regering bepaalt het model van de volmacht. Het formulier voor de volmacht kan gratis worden verkregen bij het gemeentesecretariaat.

§4. De volmachtgever en de gevolmachtigde ondertekenen beiden het volmachtformulier.

Art. 135.

§1. De kiezers melden zich in het stemlokaal met hun identiteitskaart en oproepingsbrief.

§2. De gevolmachtigde meldt zich aan in het stemlokaal waar de volmachtgever had

moeten stemmen. Hij overhandigt aan de voorzitter van het stembureau:

1° de volmacht;

2° één van de attesten, vermeld in artikel 56, §2;

3° zijn identiteitskaart;

4° zijn oproepingsbrief;

5° de oproepingsbrief van de volmachtgever.

Art. 138.

§3. De kiezer toont aan de voorzitter het behoorlijk opnieuw in vieren dichtgevouwen stembiljet met de stempel aan de buitenzijde en steekt het in de stembus.

De voorzitter of een door hem aangesteld lid stempelt de oproepingsbrief af en geeft de oproepingsbrief terug aan de kiezer.

Als de kiezer bij volmacht heeft gestemd, vermeldt de voorzitter na de stemming op de oproepingsbrief van de gevolmachtigde: "heeft bij volmacht gestemd". De oproepingsbrief van de volmachtgever wordt afgestempeld. De voorzitter houdt de volmacht en het daarbij horende attest bij en voegt beide documenten bij het proces-verbaal.

14.09.2018

Het college van burgemeester en schepenen,

Linda Turpyn Franki Van de Moere

Algemeen directeur  Burgemeester

Gegevens van de stembureaus en de stemlokalen

nummer van het stembureau

adres van het stemlokaal

1 tot en met 4

Sporthal Sint-Laureins, Dorpsstraat 71, 9980 Sint-Laureins

5

Parochiezaal Sint-Margriete, Kerkplein 1/B, 9981 Sint-Margriete

6 en 7

Culturele site De Meet, Sint-Jansstraat 22, 9982 sint-Jan-in-Eremo

8 en 9

Sporthal Watervliet, Stee 9, 9988 Watervliet

10

Parochiezaal Waterland-Oudeman, Kerkstraat 44, 9988 Waterland-Oudeman

Terug naar alle nieuws