aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Stemrecht voor niet-Belgen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018


Stemrecht voor niet-Belgen

Een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie heeft de keuze al dan niet een aanvraag in te dienen om te mogen stemmen. Zodra men echter dat stemrecht heeft verkregen, is men ook verplicht te gaan stemmen.

Om als buitenlander deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

• Je moet minstens 18 jaar zijn en dit ten laatste op 14 oktober 2018.

• Je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht.

• Je moet uiterlijk op 31 juli 2018 een aanvraag indienen om je in te schrijven op de kiezerslijst.

• Je moet uiterlijk op 1 augustus 2018 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van Sint-Laureins

De vreemde burger die EU-onderdaan is moet bovendien op 1 augustus 2018 de nationaliteit bezitten van een lidstaat van de Europese Unie.

De vreemde burger die geen EU-onderdaan is moet bovendien:

• op het ogenblik van de indiening van de aanvraag vijf jaar ononderbroken zijn wettelijke hoofdverblijfplaats in België hebben.

• bij het indienen van de aanvraag een verklaring voegen waarin hij er zich toe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.

Hoe moet ik mij inschrijven als buitenlandse kiezer?

Om je in te schrijven op de kiezerslijst moet je ten laatste op 31 juli 2018 een aanvraagformulier indienen bij de Dienst Burgerzaken. Dit formulier is gratis te verkrijgen of kan je hier downloaden :

Voor EU-burger :

- aanvraagformulier EU-burger (application/msword, 33.3 kB)

Voor niet EU-burger :

- aanvraagformulier niet EU-burger (application/msword, 35.8 kB)

- attest van verklaring niet EU-burger (application/msword, 26.1 kB)

Opgelet : Indien je reeds ingeschreven was bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen moet je je niet meer opnieuw inschrijven, op voorwaarde dat je aan bovenstaande kiesvoorwaarden blijft voldoen. Wens je niet langer deel te nemen aan de verkiezingen, dan moet je schriftelijk afstand doen van jouw hoedanigheid als kiezer.

Meer info ?

Dienst Burgerzaken, tel. 09 218 76 58, mail: burgerzaken@sint-laureins.be.

Terug naar alle nieuws