aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Bekendmaking van beslissing van de Vlaamse Minister van omgeving, natuur en landbouw houdende het verlenen van de milieuvergunning aan de heer Marc Engels


Bekendmaking van de beslissing van de Vlaams Minister van omgeving, natuur en landbouw houdende uitspraak over beroepen aangetekend tegen het besluit van de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen van 13.03.2014, houdende het verlenen van de milieuvergunning aan de heer Marc Engels

De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw op 2 maart 2018, de ontvankelijk bevonden beroepen, aangetekend tegen het besluit nr. M03/43014/94/1/A/4/BL/CL van

13 maart 2014 van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, houdende het verlenen van de milieuvergunning, voor een termijn verstrijkend op 13 maart 2034, aan de heer Marc Engels, Kerselarenhoek 8, 9982 Sint-Laureins, voor het verder exploiteren en veranderen van  een varkenshouderij gelegen te 9982 Sint-Laureins, Kerselarenhoek 8, kadastraal gekend : afdeling 2, sectie C, nrs.  949/a/2, 951/a, 952/a, 949/s, 949/x, 949/y en 949/z omvattende :

de hernieuwing van de vergunning voor :

- 2.280 stalplaatsen voor varkens, waarvan 300 zeugen, 5 beren en 1.975 “andere” varkens, deel in agrarisch gebied en deels in woongebied met landelijk karakter

- 4 stalplaatsen voor landbouwvoertuigen

- de opslag van 15.000 liter mazout

- een brandstofverdeelslang

- de opslag van 4.962 m³ dierlijke mest, deels in agrarisch gebied en deels in woongebied met landelijk karakter

- een grondwaterwinning met een debiet van max. 20 m³/dag en en 59.913 m³/jaar uit een boorput van 70 meter diep die water onttrekt uit de watervoerende laag van Ledo-Paniseliaan (HCOV-code 0600)

de wijziging door :

- het niet meer in de vergunning opnemen van de mestscheider

-  het verminderen van de vergunde opslagcapaciteit van mazout met 3.850 liter tot 11.150 liter

- het verminderen van het debiet van de grondwaterwinning met 1 m³/dag en
148 m³/jaar tot 19 m³/dag en 5.765 m³/jaar

de uitbreiding met/van :

- 1 stalplaats voor landbouwvoertuigen tot 5 stelplaatsen

de toevoeging van :

- kadastrale percelen ten gevolge van de opsplitsing van 1 perceel in twee percelen en de nieuwe nummering van een vorig toegekend kadastraal perceel

…/…

…/…

zodat de inrichting voortaan zou omvatten :

- stalplaatsen voor 113 zeugen, 5 beren en 63 “andere” varkens in het woongebied met landelijk karakter (totaal in woongebied met landelijk karakter en agrarisch gebied : 300 zeugen, 5 beren en 1975 “andere” varkens)

- stalplaatsen voor 187 zeugen en 1912 “andere” varkens (totaal in agrarisch gebied en woongebied met landelijk karakter : 300 zeugen, 5 beren en 1975 “andere” varkens)

- 5 stalplaatsen voor landbouwvoertuigen

- de opslag van max. 11.150 liter mazout in 3 bovengrondse dubbelwandige houders van respectievelijk 1200 liter, 4950 liter en 5000 liter

- een verdeelslang voor mazout

- opslag van max. 600 m³ dierlijke mest in woongebied met landelijk karakter

- opslag van 4.362 m³ dierlijke mest in agrarisch gebied

- een grondwaterwinning met een debiet van max. 19 m³/dag en 5.765 m³/jaar uit een boorput van 70 meter diep die water onttrekt uit de watervoerende laag van het Ledo-Paniseliaan (HCOV-code : 0600)

worden gedeeltelijk gegrond verklaard.

De bestreden beslissing nr. M03/43014/94/1/A/4/BL/CL van 13 maart 2014 van de deputatie van de provincie van Oost-Vlaanderen, houdende het verlenen van bovenvermelde milieuvergunning, aan de heer Marc Engels, Kerselarenhoek 8, 9982 Sint-Laureins voor het verder exploiteren en veranderen van een varkenshouderij, gelegen te 9982 Sint-Laureins, Kerselarenhoek 8  wordt gewijzigd.

De beslissing ligt gedurende de periode van 28 maart 2018 tot en met 28 mei 2018 ter inzage van het publiek bij de milieudienst van het gemeentebestuur, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins, elke werkdag van 9 tot 12 uur, elke dinsdag van 13.30 tot 19.30 uur en elke donderdag op afspraak.

Tegen deze beslissing kan overeenkomstig artikel 19 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State beroep tot nietigverklaring van bovenvermeld besluit van de Vlaams minister ingesteld worden bij de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak bij wijze van aangetekende brief. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van zestig dagen nl. ten laatste op 28 mei 2018.

Sint-Laureins, 28 maart 2018

Franki Van de Moere

Burgemeester

Terug naar alle nieuws