aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Last - Van Overfelt


Last-Van Overfelt heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een tijdelijke winkel (max. 18 maand).

De aanvraag heeft als adres Kerselaarstraat 1, 9982 Sint-Laureins.

De deputatie heeft op 9 november 2017 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 20 november 2017 tot en met 20 december 2017 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op 20 november 2017. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:

- de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

- het college van burgemeester en schepenen van Sint-Laureins, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins

- de deputatie van provincie Oost-Vlaanderen,

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;

- de volgende referentie: OMG referentie 2017005024

- de redenen waarom u beroep aantekent;

- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;

- of u gehoord wenst te worden.

(*) Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_ nummer)” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

Terug naar alle nieuws