aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Bekendmaking van een beslissing over een milieuvergunningsaanvraag klasse 1


De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de Deputatie op 27.07.2017 een milieuvergunning klasse 1 werd toegekend aan bvba Hermich, Kruiskenstraat 62, 9980 Sint-Laureins voor het hernieuwen en veranderen van de varkenshouderij gelegen te 9980 Sint-Laureins, Kruiskenstraat 62, kadastraal bekend 1e afdeling, sectie B, nrs. 780f en 780g tot volgende vergunde toestand  :

9.4.1.c.2 stallen van 2944 “andere” varkens

9.4.1.d.2 intensieve varkenshouderij met 2944 “andere” varkens, waarvan
> 2000 varkens van > 30 kg

17.1.2.2.1. opslag 1000 liter propaangas in een vast opgestelde tank

17.3.2.1.1.1.b  opslag van 2,08 ton mazout in een houder van 2500 liter

17.3.4.1.b  opslag van 2 ton zwavelzuur

28.1.f.1   opslag van 30 ton spuiwater

28.2.c.1   opslag van  4837 m³ mengmest in agrarisch gebied

53.8.2  een grondwaterwinning met een max. opgepompt debiet
25 m³/dag en 6.970 m³/jaar uit één put met een diepte van 50 m. (Ledo-Paniseliaan, HCOV-code 0600)

De beslissing ligt gedurende de periode van 11 augustus 2017 tot en met 11 september 2017  ter inzage van het publiek bij de milieudienst van het gemeentebestuur, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins, elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur, elke dinsdag van 13.30 tot 19.30 uur en elke donderdag van 13.30 tot 16.30 uur.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen, beschreven in het Vlarem I, (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing) beroep worden ingediend mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams minister van Leefmilieu p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8 te 1000 Brussel.

Het beroep moet uiterlijk worden ingediend op datum van 11 september 2017 voor degene die louter aangewezen is op de kennisname via dit bericht en de inzage bij het gemeentebestuur. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroep gevoegd: een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt en een bewijs van de betaling van de dossiertaks.

Sint-Laureins, 11 augustus 2017

Franki van de Moere

burgemeester

Linda Turpyn

gemeentesecretaris

Terug naar alle nieuws