aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Sportnieuws

Extra steun voor individuele sporters en organisatoren

Inwoners of organisatoren van Sint-Laureins kunnen terug beroep doen op een gemeentelijke tussenkomst voor hun inzet voor het sportgebeuren in onze gemeente. Jaarlijks wordt hiervoor een subsidiepot van € 2500 uitgetrokken. Organisaties of individuen die actief zijn op een hoog provinciaal of (inter)nationaal sportniveau kunnen een aanvraag indienen. Deze toelage dient ter ondersteuning van extra kosten die gepaard gaan met een specifieke sporttak of met sporten die niet binnen onze gemeente kunnen beoefend worden.
De jonge sporters tussen 15 en 25 jaar kunnen een financiële tegemoetkoming ontvangen van maximum € 125 indien ze voldoen aan een aantal voorwaarden. Ook organisatoren die een erkend sportevenement (bv. wielerwedstrijd), tornooi of sport promotionele activiteit organiseren op het grondgebied van Sint-Laureins (indien niet erkend door een andere adviesraad) komen hiervoor in aanmerking.

Via de gemeentelijke website kan je de reglementen en aanvraagformulieren downloaden. De aanvragen dienen voor 1 oktober bij de sportdienst te worden ingediend. Verdere info bij de gemeentelijke sportdienst – 09/218 76 40.

5% besparing op decreet Lokaal Sportbeleid vanaf 2015

ISB geeft duiding bij de besparing op het Decreet Lokaal Sportbeleid vanaf 2015. De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 17 oktober 2014 haar ontwerpbegroting 2015 goed, met het oog op de indiening en goedkeuring ervan bij het Vlaams Parlement.

Meer info op website ISB: www.isbvzw.be .

Dynamo Project: werken met vrijwilligers

Vrijwilligers vormen het fundament van de Vlaamse sportclubs. Sportclubs geven echter steeds vaker aan dat ze een tekort aan vrijwilligers ervaren.

Een vrijwilligersbeleid betekent voornamelijk vrijwilligerstijd in de club: tijd maken om de sportclub vanuit de bril van vrijwilliger te bekijken. Het is belangrijk hierrond bewustwording binnen de sportclub te creëren.

Meer informatie vind je op de website van het Dynamo Project: www.dynamoproject.be .

Deelnemersgelden van sportkampen fiscaal aftrekbaar

Met de wet van 27 december 2005 heeft de federale overheid het mogelijk gemaakt om de uitgaven voor opvang tijdens vrijetijdsactiviteiten (waaronder sportactiviteiten) van kinderen tot 12 jaar in aanmerking te nemen voor fiscale aftrek.

Deze regeling is van toepassing met terugwerkende kracht sinds 1 januari 2005. Via het online inschrijfsysteem Ticketgang kunnen de fiscale attesten worden afgedrukt per deelnemer in het voorjaar van het daarop volgend jaar (voor 1 april). Voor de opvang wordt het fiscaal attest manueel verwerkt.

Welke zijn de voorwaarden voor de fiscale aftrek van de kinderopvang?

1. kinderen tot 12 jaar

2. belastingplichtige heeft beroepsinkomen

3. kinderen vallen fiscaal ten laste van de belastingplichtige

4. uitgaven zijn betaald aan de sportdienst (gemeentebestuur Sint-Laureins)

5. uitgaven zijn gestaafd via een officieel attest uitgereikt door de sportdienst

Welk bedrag komt in aanmerking voor deze aftrok?

Maximaal aftrekbaar bedrag beperkt tot 11,20 euro per opvangdag per kind, ongeacht de duur van de opvang. Dit betekent dat het totaal ontvangen bedrag, vermeld op het attest, niet zomaar mag vermeld worden op het aangifteformulier van de personenbelasting. De belastingplichtige moet zelf, aan de hand van de gegevens van het attest, het beperkte totaalbedrag berekenen en dit bedrag op het aangifteformulier vermelden. Een voorbeeld ter verduidelijking:

Voorbeeld 1: het deelnamegeld van een sportkamp bedraagt 100 euro voor 5 dagen. Het dagtarief, vermeld op het attest voor fiscale aftrekbaarheid, is dus 20 euro. Het bedrag dat op het aangifteformulier van de personenbelasting mag vermeld worden is echter 56 euro (= 11,20 * 5), en niet 100 euro.

Voorbeeld 2: een kind volgt een kamp van 5 dagen met een kostprijs van 50 euro (5 x 10 euro/dag). In dit geval overschrijdt de kostprijs het maximaal begrensde bedrag van 11,20 euro/dag/kind niet en kan de volledige kostprijs van 50 euro voor aftrek in aanmerking komen.

Welke activiteiten/opvangkosten komen in aanmerking voor de fiscale aftrek?

Opvangactiviteiten die buiten de normale lesuren vallen tijdens dewelke het kind onderwijs volgt en dit voor kinderen beneden 12 jaar.

Uitgesloten is het lidgeld van de sportclub (dus niet de bijdrage voor de normale werking van de sportclubs ook als deze buiten de schooluren valt).

Wie kan in de sportsector de opvangvoorziening (organisator) zijn?

- de sportdienst of

- de door de provincies erkende provinciale sportorganisaties of

- de door de gemeenten erkende sportclubs.

Officieel attest (bewijsstuk)?

De federale overheid heeft een typeattest ter beschikking gesteld. Het attest geldt als bewijsstuk. Het attest bestaat uit twee vakken. VAK I wordt ingevuld door de overheid die de erkenning verleend. VAK II wordt ingevuld door de organisator zelf.

De Schuldenaar?

De schuldenaar is diegene die opvang heeft betaald. Indien deze persoon niet gekend is bij de organisator (en dus niet vermeld wordt op het attest), dan moet een bewijs van betaling door de belastingplichtige worden toegevoegd.

Activiteiten, georganiseerd door een sportclub?

Ook voor de (sport)opvangactiviteiten, die de sportclubs buiten hun normale werking organiseren, zullen in de meeste gevallen door deze clubs attesten kunnen worden uitgereikt.

Deze mogelijkheid om attesten uit te reiken is weliswaar gekoppeld aan een erkenning van de sportclub door de lokale overheid ‘de gemeente’ (of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie – VGC in Brussel). De lokale besturen (gemeente of VGC) zijn autonoom bevoegd en bepalen zelf hun regels om sportclubs te erkennen in het kader van deze regelgeving.

Let wel: het lidgeld van de sportclub wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dit betekent dat activiteiten die tot de gewone werking van de sportclub behoren, zoals trainingen, tornooien, wedstrijden, … niet in aanmerking komen voor fiscale aftrek.

Als club moet u ook rekening houden met de wetgeving ter zake en moet u de officiële attesten afleveren aan de ouders.

Het VAK I van het attest laat u door de gemeente invullen en tekenen.

VAK II moet door uw club volledig worden ingevuld en ondertekend. Het moet op naam staan van de persoon die het kind fiscaal ten laste heeft en voor de opvang (sportactiviteit/sportkamp) heeft betaald. Uiteindelijk moet de ouder het volledige attest (VAK I en II) ontvangen.

Sport

Leemweg 24
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 45
F 09/218 76 51
dienstvrijetijd@sint-laureins.be