aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

De gemeenteraad keurde in zitting van 27 november 2008 de statuten van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) goed. Dit gebeurde naar aanleiding van het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 houdende het lokaal beleid kinderopvang. Het LOK is een officiële gemeentelijke adviesraad.

Het LOK brengt iedereen samen die bezig is met opvang van jonge kinderen. Als afgevaardigde kunnen zij hun stem laten horen en geven zij mee kleur aan de toekomst van de kinderopvang in de gemeente. Zo bespreken ze o.a. de kinderopvangsituatie: de buitenschoolse opvang, de dagopvang, de dringende opvang, de opvang buiten de normale werkuren, … Ook andere thema’s kunnen aan bod komen, bv. kinder- en ouderparticipatie of een toegankelijke en betaalbare kinderopvang. Het LOK brengt eveneens het aanbod aan kinderopvang in de gemeente in kaart, zoekt oplossingen voor eventuele kinderopvangtekorten en brengt hierover een advies uit aan het college van burgemeester en schepenen.

Het LOK vergadert minstens tweemaal per jaar. Meestal zal dit vaker gebeuren. Een beperkte werkgroep kan de vergaderingen voorbereiden en komt dan vaker samen.

Samenstelling :

MET STEMRECHT :

Vertegenwoordigers van de lokale actoren kinderopvang:

2. Mevrouw Caroline Meire, namens kinderoppasdienst gezinsbond

3. Mevrouw Monique Van Brackel, namens Dienst Landelijke Kinderopvang

4. De heer Piet Vandevelde, directeur vrije basisschool

5. De heer Rudy Van Quekelberghe, directeur gemeentelijke basisschool

Vertegenwoordigers van de gebruikers:

1. Mevrouw Elien Claeys, namens ouderraad VBS Bentille

2. Mevrouw Delphine Verstrynge, namens ouderraad VBS Sint-Margriete

ZONDER STEMRECHT :

Vertegenwoordigers namens de politieke fracties:

1. Mevrouw Martine Cools, namens de CD&V-fractie, gemeenteraadslid

2. Mevrouw Lieve Van Hijfte, namens de fractie SAMEN

3. Mevrouw Caroline Waegneer, namens de N-VA-fractie

Volgende personen, zijn overeenkomstig de statuten, eveneens lid – zonder stemrecht van het Lokaal Overleg Kinderopvang:

De schepen van jeugd en gezin: mevrouw Claudine Bonamie

Ondersteunend ambtenaar: mevrouw Tilly Coene, coördinator kinderopvang, opvoedingsondersteuning en jeugd

p/a Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins, tel. 09 218 76 40

Voorzitter van het Lokaal Overleg Kinderopvang:

Mevrouw Caroline Meire

Jeugddienst

Leemweg 24
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 46
F 09/218 76 51
dienstvrijetijd@sint-laureins.be