aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Vuurtje stoken

Verbranden van afval: schadelijk voor stoker en buren !

Het verbranden van afval zorgt niet alleen voor rook- en geurhinder, het is ook bijzonder schadelijk voor de gezondheid !
Bij verbranding van afval komen dioxines, PAK’s, fijn stof en zware metalen vrij. Onderzoek heeft uitgewezen dat 55% van alle dioxine-uitstoot in Vlaanderen afkomstig is van sluikstoken !

Deze gevaarlijke stoffen stapelen zich op in lichaamsvetten, waardoor gezondheidsproblemen niet onmiddellijk maar jaren later kunnen voorkomen. Ziekten die het gevolg zijn van de opname van deze stoffen zijn kanker, groeistoornissen, aandoeningen aan lever, maag en darmen.

Het verbanden van afval is bij wet verboden. Bij overtredingen kan hiertegen proces verbaal opgemaakt worden.

Wat mag men wel verbranden in haarden of kachels binnenshuis ?

- aardgas, stookolie, steenkool, onbehandeld droog hout en houtpellets

Wat mag men verbranden in open lucht ?

1° het maken van vuur in open lucht in bos- en natuurgebieden, als beheermaatregel wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is. Die activiteit mag pas plaatsvinden als de gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven of als die activiteit als beheermaatregel is opgenomen in een goedgekeurd beheerplan of vergund door het Agentschap voor Natuur en Bos zoals voorzien in het Bosdecreet en het decreet Natuurbehoud;

2° de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, als afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is;

3° de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van het onderhoud van landschapselementen, als afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is;

4° de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen als dat vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is;

5° het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een kampvuur;

6° het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer;

7° het verbranden van dierlijk afval, in overeenstemming met de bepalingen, vermeld in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgewerkte producten. Die activiteit mag pas plaatsvinden met schriftelijke toestemming van de toezichthouder;

8° het verbranden van droog brandbaar materiaal, met uitzondering van afvalstoffen, droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische evenementen. Die activiteit mag pas plaatsvinden als de gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven en de activiteit op een afstand van meer dan 100 meter van bewoning plaatsvindt;

9° de verbranding in open lucht, met uitzondering van afvalstoffen, in het kader van blusoefeningen, uitgevoerd door de brandweer van een gemeente, regio of bedrijf of door de civiele bescherming.

Niet zomaar alle hout mag je verbranden in je haard of kachel !

Enkel droog onbehandeld stukhout mag verbrand worden.

Volgend behandeld houtafval mag nooit verbrand worden:

- sloophout

- geverfd of gevernist hout

- geïmpregneerd hout of verduurzaamd hout (herkenbaar aan de lichtgroene kleur)

- gebeitst hout

-multiplex

-spaanplaat,…

Waar kan je terecht met je afval ?

Vele afvalsoorten worden wekelijks of tweewekelijks opgehaald met de huis-aan-huisophaling. Verder kan je met allerlei afval terecht op het milieupark.

Voor groenafval bestaan een aantal alternatieven:

Hakselen: De houtsnippers kunnen gebruikt worden als bodembedekker en de structuur van de bodem verbetert er van. Zo hoef je geen dure boomschors aan te kopen om de borders onkruidvrij te houden ! Houtsnippers kunnen ook gebruikt worden als brandstof. Er bestaan biomassabranders waarin houtsnippers kunnen gebruikt worden als brandstof !

De aankoop van een hakselaar wordt door IVM voor 10 % gesubsidieerd met een maximum van 80 euro. Maar kopen hoeft niet, tegen een betaalbare prijs kan je een hakselaar huren of je betaalt een uurtje een tuinman mét hakselaar

-  Milieupark: met snoeihout kan je ook naar het milieupark komen. Ieder gezin kan jaarlijks 2 m³ gratis aanbrengen. Je betaalt slechts 1 euro toegangsgeld. Boven de 2 m³ betalen gezinnen 5 euro/m³. Het milieupark is gelegen in de Sint-Jansstraat 14, 9982 Sint-Laureins.

Takkenwal: takken kan je ook stapelen tussen twee rijen palen. De takkenwal zal na verloop van tijd composteren, zodat je bovenaan nieuw snoeihout kan bijstapelen. De takkenwal vormt een ecologisch element in de tuin: egels, muizen, insecten en dergelijke vinden er een schuilplaats.

- Met fijn snoeihout kan je ook een vlechtwerk maken, bijvoorbeeld om borders in de tuin mee af te boorden.

Heb je vragen over het hakselen of verwerken van snoeihout dan kan je raad vragen aan de compostmeesters. Vanaf maart vind je ze elke 2de zaterdag van de maand op het demo-composthoekje van het milieupark tussen 9.00 en 12.00 uur.

Meer tips vind je bij het item huisvuil-en afvalverwerking.

Onderhoud kachel en schoorsteen

Om voor een goede verbranding en een goede afvoer van de verbrandingsgassen te zorgen is het belangrijk dat de schoorsteen minstens één keer per jaar wordt gereinigd door een schoorsteenveger. Hij kan je een attest van reiniging geven.

Voor meer informatie over dit onderwerp kan je terecht op volgende site

www.lne.be/campagnes/stook-slim

Milieu

Dorpsstraat 91
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 55
F 09/379 07 77
milieu@sint-laureins.be