aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Water

De aarde, ook wel de blauwe planeet genoemd, is voor 71 % bedekt met water en toch moeten we er spaarzaam mee zijn, waarom is dat ?

Van al het water op onze planeet is er 97,5 % zout water dat niet onmiddellijk bruikbaar is voor consumptie. De overige 2,5 % van het water is zoet maar wordt voor het grootste gedeelte opgeslagen in gletsjers en ijskappen, een ander deel bevindt zich in beken en rivieren. Er is slecht 0,72 % van al het water op aarde dat zich in ondergrondse waterlagen bevindt. Het is dat gedeelte dat bruikbaar kan gemaakt worden als drinkbaar water.

Wereldwijd hebben bijna 900 miljoen mensen geen toegang tot schoon water. Het water dat men gebruikt is onveilig en vaak de oorzaak van kindersterfte.

Wij hoeven de kraan maar open te zetten om zuiver drinkwater te hebben en we staan er te weinig bij stil dat we eigenlijk te veel water gebruiken. In België verbruiken wij gemiddeld 110 liter water per persoon per dag !

Daarbij komt nog dat door de grote oppervlakten aan wegen, parkings en bebouwde oppervlakte er veel regenwater versneld wordt afgevoerd naar beken en riolen. Hierdoor kan het regenwater onvoldoende in de bodem sijpelen waardoor de kostbare grondwatervoorraden te snel uitgeput raken, met verdroging op bepaalde plaatsen tot gevolg.

We kunnen er samen nochtans iets aan doen !

Tips: vooreerst is het belangrijk spaarzaam om te gaan met drinkwater !

·         Laat de kraan niet onnodig lopen bij het tandenpoetsen, handenwassen e.d.

·         Neem een (korte) douche in plaats van een bad: zo bespaar je de helft water.

·         Installeer spaartoetsen op het toilet.

·         Installeer een spaardouchekop en thermostatische mengkranen in de badkamer.

·         Herstel lekkende kranen zo snel mogelijk.

·         Gebruik voor veel toepassingen regenwater: hierdoor kan er bespaard worden op kostbaar drinkwater. Regenwater kan je gebruiken bij het wassen van de kledij, het spoelen van het toilet, de schoonmaak, het begieten van planten, het wassen van de auto e.d. Wees echter zuinig met water, ook met regenwater !

Subsidies regenwaterputten

Bij nieuwbouw of herbouw van een woning met een dakoppervlakte groter dan 75 m² of bij de uitbreiding van een gebouw met een horizontale dakoppervlakte groter dan 50 m² is de installatie van een regenwaterput verplicht.

De gemeente geeft zowel bij een nieuwbouw als bij een bestaande woning een subsidie van 0,25 euro/10 liter waterinhoud van de hemelwaterput met een maximum van 250 euro.

Meer informatie alsook het reglement en het aanvraagformulier kan je hier terug vinden.

Waterwegwijzer bouwen en verbouwen.

Heb je plannen om te bouwen of te verbouwen dan is het heel nuttig er even de brochure “waterwegwijzer bouwen en verbouwen” bij te nemen.

Je vindt er tal van tips met betrekking tot water, onder meer in verband met de installatie van een hemelwaterput, de manier waarop je het water kan laten infiltreren, op welke wijze je water kan bufferen, het nut van groendaken, welke aandachtspunten je in acht moet nemen bij rioolaansluiting en dergelijke.

Je kan de brochure bekomen bij de dienst stedenbouw en milieu op het gemeentehuis of hier downloaden.

Werken aan waterlopen

Wens je werken uit te voeren aan onbevaarbare waterlopen van tweede of derde categorie of aan een niet meer geklasseerde waterloop, dan dien je hiervoor een machtiging aan te vragen bij de provincie.

Onder werken wordt verstaan: het aanbrengen van buizen (overwelving), het verplaatsen van een beek of het aanbrengen van oeverversteviging.

Ga eerst na om welke categorie van waterloop het gaat. Meer informatie hierover en het aanvraagformulier tot het bekomen van een machtiging vind je hier.

Reglement overwelven van baangrachten

Overeenkomstig artikel 3.5.0.2. van het gemeentelijk politiereglement is het verboden om baangrachten geheel of gedeeltelijk te dempen.  Ook het overwelven of inbuizen van baangrachten die gelegen zijn langs buurtwegen en gemeentewegen wordt beleidsmatig niet toegelaten. Enkel wanneer het om strikt technische redenen nodig is kan een overwelving worden doorgevoerd, maar alleen na het bekomen van een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning.

Milieu

Dorpsstraat 91
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 55
F 09/379 07 77
milieu@sint-laureins.be