aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Natuurvergunningen

NATUURVERGUNNING

Een natuurvergunning is vereist voor het wijzigen van:

1/ vegetatie

2/ kleine landschapselementen.

Met vegetatie wordt verstaan elke natuurlijke en halfnatuurlijke begroeiing met alle spontaan gevestigde kruid-, struweel- en bosbegroeiingen.

De meest typerende vormen van vegetatie zijn: bossen,moerassen, rietvelden, historisch permanent grasland, duinbegroeiing, heiden, slikken en schorren enz.

De term kleine landschapselementen staat voor lijn- of puntvormige elementen in het landschap, zoals bermen, dijken, alleenstaande bomen, knotbomen, bomenrijen, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, bosjes, bronnen, (veedrink-)poelen, grachten enz. 

Onder wijzigen wordt verstaan het afbranden, vernietigen of beschadigen (mechanisch of chemisch), het wijzigen van het reliëf, het wijzigen van de waterhuishouding ( o.a. door drainage ), het uitgraven, verbreden, rechttrekken of dichten van stilstaande waters, poelen of waterlopen, het rooien van bomen of houtachtige beplantingen (houtkanten, hagen, e.d.), enz.

Waar is een natuurvergunning vereist ?

De natuurvergunningsplicht voor het wijzigen van vegetatie is van toepassing in volgende gebieden:

-  de groene bestemmingen op het gewestplan: groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden;

-  de geel-groene bestemmingen op het gewestplan: valleigebieden, brongebieden, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of bijzondere waarde;

-  de internationaal beschermde gebieden: EU-Habitatrichtlijngebieden, EU-Vogelrichtlijngebieden, Ramsargebieden

Wat het wijzigen van kleine landschapselementen betreft, heeft u niet alleen in de hierboven vermelde gebieden een natuurvergunning nodig, maar ook in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en in de gebieden van het IVON.

Meer info over het wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen, evenals het meest actuele aanvraagformulier vind je op de website van het agentschap Natuur en bos.  Link voorzien via (https://www.natuurenbos.be/vergunningen/vegetatie-wijzigen)

BOMEN KAPPEN

Voor het kappen van bomen (solitaire bomen, in rijverband of in bosverband) heb je veelal een omgevingsvergunning nodig. Vraag dit altijd eerst na bij de dienst omgeving van de gemeente of volg het beslissingsdiagram dat je kan vinden op de website van het agentschap Natuur en bos. Link voorzien naar https://www.natuurenbos.be/bomenkappen.

Een omgevingsvergunning kan je uitsluitend digitaal aanvragen via: www.omgevingsloketvlaanderen.be. Ga naar “project aanvragen”. 

Milieu

Dorpsstraat 91
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 55
F 09/379 07 77
milieu@sint-laureins.be