Retributieregelement

 1. TOEPASSINGSGEBIED

Art.1

Dit retributiereglement is van toepassing vanaf 01 juli 2017 op het gebruik van de culturele site De Meet, Sint-Jansstraat 22, 9982 Sint-Laureins.

2. TARIEVEN

Art.2

Voor het gebruik van de verschillende onderdelen van de culturele site De Meet gelden volgende tarieven: 
Afbeelding1

Deze tarieven zijn van toepassing voor de gebruikers zoals bedoeld in artikel 4 van het gebruikersreglement culturele site De Meet behoudens gratis gebruik door: - gemeentebestuur en OCMW-bestuur
- gemeentelijke adviesorganen - onderwijsinstellingen binnen de gemeente Sint-Laureins Andere dan deze vermeld in artikel 4 worden met 100 % verhoogd.

Art.3

Voor extra gebruiksduur gekoppeld aan een hoofdactiviteit voor het klaarzetten en/of opruimen van de infrastructuur gelden volgende tarieven: dagdeel (max. 6 uur): 10 euro volledige dag (vanaf 6 uur of meer): 25 euro

Bij vaststelling van aanwezigheid buiten de toegestane (extra) gebruiksduur zal een tarief van 40 euro worden gehanteerd.

Art.4

De bovengenoemde tarieven omvatten naast het gebruik van de infrastructuur, ook de aanwezige basisuitrusting zoals bestek, glazen en energiekosten.


3. SCHOONMAAK

Art.5

Indien de schoonmaak niet werd uitgevoerd zoals bepaald in het gebruikersreglement zal het gemeentebestuur dit laten uitvoeren tegen kostprijs. Elk begonnen uur wordt volledig aangerekend.

4. BETALING

Art.6

De huur wordt na het gebruik verrekend. Hiervoor zal een factuur worden opgemaakt, te betalen binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst ervan op een gemeentelijke rekening.

Art.7

Bij verlies of beschadiging van de sleutel dient aan de gemeente 50 euro betaald te worden.

Art.8

Indien de vergoeding niet wordt betaald, vervallen alle reeds vastgelegde reservaties en worden bovendien geen nieuwe reservaties aanvaard tot op het ogenblik dat de verschuldigde som werd betaald.

5. BELASTINGEN, TAKSEN EN RECHTEN

Art.9

Alle belastingen, taksen en rechten die uit de ingerichte activiteiten voortvloeien, vallen ten laste van de gebruiker. De gebruiker dient alle wetten, reglementen en voorschriften na te leven die gelden voor de door hen ingerichte activiteiten, bijvoorbeeld SABAM;

VERANTWOORDELIJKHEID

Art.10

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Reglement goedgekeurd in de gemeenteraad dd. 15.06.2017.